VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών - Επιχειρησιακά Προγράμματα και Μέτρο 9 της Νέας ΚΑΠ

Κάθε χρόνο και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλλεται επιχειρησιακό πρόγραμμα αναγνωρισμένων οργανώσεων Παραγώγων, όπου μπορεί να είναι διάρκειας 3-5 έτη και να επιδοτεί δαπάνες ύψους εώς 8,2% του τζίρου με επιδότηση 50-60% (4,1%)  της καθαρής αξίας των δαπανών. Συγχρόνως όμως φέτος με τα επιχειρησιακά προγράμματα θα τρέξει και το Μέτρο 9 Σύσταση Ο.Π. ΚΑΠ 2015-2020, όπου επιδοτεί λειτουργικές δαπάνες  εώς 100.000€ κάθε χρόνο εώς 5 έτη.
Με λίγα λόγια Ο.Π. σημαίνει:
- Κοινή διάθεση, κοινή οργάνωση πώλησης ή κοινή μεταφορά του γεωργικού/κτηνοτροφικού προϊόντος
- Κοινή συσκευασία, επισήμανση ή προώθηση
- Κοινή οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου
- Κοινή χρήση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης
- Κοινή μεταποίηση
- Κοινή διαχείριση των αποβλήτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή
- Κοινή προμήθεια εισροών
Έτσι επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος παραγωγής και υψηλό κέρδος παραγωγής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η αναγνώριση ως Ο.Π. μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του έτους , η κατάθεση όμως του Επιχειρησιακού προγράμματος γίνεται κάθε χρόνο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Για το νομό μας τα κριτήρια αναγνώρισης είναι 100 μέλη και 700.000€ αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής.
Οι ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις που μπορούν να επιδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Α. Προγραμματισμός της παραγωγής
Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορούν την παραγωγής, Αρδευτικά, κλούβες, πολυετή φυτά, μετεωρολογικοί σταθμοί, πλαστικά κάλυψης, κ.τ.λ.
Β. Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος
Πιστοποιήσεις ποιότητας με ISO, HACCP, agro, globalgap, ΠΟΠ, ΠΓΕ
Γ. Βελτίωση της εμπορίας του προϊόντος
Επενδύσεις για παραλαβή, διαλογή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
Δ. Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων – Προστασία του περιβάλλοντος
Δωρεάν διανομή αποσυρομένων προϊόντων
Ε. Άλλες Δαπάνες
Μισθοδοσίες Γεωπόνων, Λογιστές, Σύμβουλοι, Έξοδα Εκπαιδευτικών Εκδρομών.
ΜΕΤΡΟ 9 της ΝΕΑΣ ΚΑΠ
Στο πλαίσιο του μέτρου ενισχύονται οι γεωργοί για τη σύσταση ομάδων ή οργανώσεων παραγωγών με σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη δύναμη διαπραγμάτευσης – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος- σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αγορών, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όταν προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.
1.Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένες από την αρμόδια εθνική αρχή, με βάση το επιχειρηματικό τους σχέδιο. 
2. Το επιχειρηματικό σχέδιο βάσει του οποίου γίνεται η αναγνώριση, πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 
- την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των μελών των ομάδων και             οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς· 
- την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά· 
- τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και   ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα και 
- άλλες δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας. 
3. Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι ΜΜΕ. 
4. Η αίτηση αναγνώρισης της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών πρέπει να έπεται της έγκρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΑΑΤ στο Μέτρο θα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι καλλιέργειες με τα κριτήρια εκλεξιμότητας όπως αναφέρονται στην εθνική στρατηγική και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται, αναμένεται να οριστεί το θεσμικό πλαίσιο.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση με ποσοστό 10% , 8%, 6%, 4%,2 % επι τις εμπορεύσιμης αξίας αντίστοιχα για κάθε έτος κατά ανώτατο όριο εώς 100.000€/ έτος 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΟ 9
• Μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων ή άλλων χώρων απαραίτητων για τη λειτουργία της ομάδας / οργάνωσης, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
• Δαπάνες για το διοικητικό προσωπικό, οι γενικές δαπάνες και οι νομικές και διοικητικές αμοιβές. 
• Σε περίπτωση αγοράς των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες για τις εγκαταστάσεις περιορίζονται στο κόστος μίσθωσης στις τιμές της αγοράς. 
Ως Σύμβουλοι Η Agroexpert σας παρέχει:
- Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και οι τροποποιήσεις τους συντάσσονται και υπογράφονται από Γεωπόνο. 
- Την παροχή οδηγιών-κατευθύνσεων για τη σωστή σύνταξη των καταστατικών και την εύρεση της καταλληλότερης νομικής μορφής που ταιριάζει στις δυνατότητες των ενδιαφερόμενων παραγωγών
- Την προετοιμασία του Φακέλου Υποψηφιότητας για την αναγνώριση της ομάδας και συνεχή παρακολούθηση της πορείας του
- Τη σύνταξη και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας για την ενίσχυση των επενδύσεων της Ομάδας από αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και Τεχνική στήριξη της υλοποίησής τους
- Την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την ενίσχυση επενδύσεων Ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών καθώς και Τεχνική στήριξη της υλοποίησής τους
- Τα περιβαλλοντικά μέτρα που απαιτούνται
- Σύνταξη μελέτης για όλα τα μέτρα της Νέας ΚΑΠ 
Εν κατακλείδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικονομία της χώρας μας σε μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στον αγροτικό τομέα. Οι προσκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην παγκοσμιοποιημένη επόχη ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πολλαπλές  και καλούμαστε να αφήσουμε πίσω συνήθειες του παρελθόντος με σκοπό να ανταπεξέλθουμε σε αυτές. Οι Ο.Π. αποτελούν το «κλειδί» για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα, αρκεί οι οργανώσεις που θα συστήσουν να έχουν γερή δομή.

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 σχόλια:

  1. o oga egine 607,80 otan px se mia tetramelh oikogeneia plhrwnoun kai oi tesseris 4860 euro to xrono me geniko tziro apo tis paragwges 9-10 xiliades euro peite mou pws 8a vgoun kai forologia peripou 2000 euro gewrgika efodia 2500euro xaratsia reuma nera posima kai ardeutika - petrelaia avaries kai me aera mono na zoume pali den vgenei.peite mou eseis vouleutes pou sas pshfisame gia na mas exontosete pws na zhsoume ola ta anevasate kai ta proionta mas oi times xeftila 25 -30 lepta epitrapezia rodakina ntroph sas koproskula elate sta xwria mas kai 8a sas upodextoume opws sas axizei.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…