Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Δήμος Έδεσσας οφείλει να δημιουργήσει και να επανδρώσει γραφείο παροχής συμβουλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η ανυπαρξία στοιχειώδους εθνικού σχεδιασμού καθώς και οι καταστροφικές επιλογές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του δικομματισμού, κατεύθυναν τον έλληνα αγρότη στην στείρα επιδοματική γεωργία. Επίσης ακολουθήθηκαν πολιτικές επιλογές που είχαν σαν αποτέλεσμα την σταθερή επιδείνωση της αγροτικής οικονομίας, με αρνητικό πρόσημο στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, μείωση της συμβολής της αγροτικής παραγωγής στο ΑΕΠ, μείωση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, μείωση της απασχόλησης, μείωση του εισοδήματος και υπερχρέωση των αγροτών.

Το στρεβλό μοντέλο οδήγησε στην υπερπαραγωγή μη ποιοτικών προϊόντων και στην μείωση των τιμών ενώ εκκολάφτηκαν οι «παραγωγοί του καφενέ», που αδιαφορούσαν για την παραγωγή, αφού στόχος ήταν η επιδότηση. Επίσης η απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος και των συλλογικοτήτων είχε σαν αποτέλεσμα ο μεμονωμένος αγρότης να βρίσκεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε δυσχερή θέση, έχοντας να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος παραγωγής, την έλλειψη χρηματοδότησης, την μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των εμπόρων, μεταποιητών, αλυσίδων supermarket και γενικά να υπολείπεται σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Η αλλαγή του μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης είναι μονόδρομος, οι αγρότες μας οι νέοι αγρότες πρέπει να οργανωθούν και να επενδύσουν στην ποιοτική παραγωγή. Ο επαγγελματίας αγρότης οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να παράγει υγιεινά προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας. Ο νέος αγρότης πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, καταρτισμένος, ενημερωμένος, γνώστης των νέων τεχνολογιών, να έχει επαγγελματική συνείδηση ενώ η επιλογή ενασχόλησης με το πρωτογενή τομέα να είναι απόρροιας αγάπης για το παραγόμενο προϊόν και όχι εργασιακού αδιέξοδου.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ οραματίζεται τη ριζοσπαστική ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού τομέα και στην ανάδειξη του σε βασικό μοχλό ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού θα αποτελέσει το «Σύστημα Παροχής Συμβούλων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων». Αγρότης μόνος ψάχνει, αποτελεί παρελθόν. Ο νέος αγρότης πλέον θα έχει εμπεριστατωμένες οδηγίες κατευθύνσεις για τα θεματικά πεδία:

1. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. 2. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11, παρ. 3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ). 3. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. 4. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας. 5. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ. 6. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την

ενθάρρυνση της μετατροπής/διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας. 7. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών. 8. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 9. Συμβουλές για το σχεδιασμό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων Συστημάτων ή Προτύπων παραγωγής. 10. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.§ Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.§ Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.§ Τεχνικές καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.§ 11. Συμβουλές σε νέα θεματικά πεδία στα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων. Το «Σύστημα Παροχής Συμβούλων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» αποτελεί μηχανισμό ευαισθητοποίησης των αγροτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Έτσι λοιπόν στο Δήμο μας αν πραγματικά στοχεύουμε στην ουσιαστική αγροτική ανάπτυξή, η Δημοτική Αρχή οφείλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το νέο θεσμό, προκειμένου ο αγρότης να έχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση από το πιο απλό ως το πιο πολύπλοκο αγροτικό θέμα που τον απασχολεί. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στον ουσιαστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη. ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ με στόχο:

- τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και τη συμπλήρωση του με εναλλακτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της πολυτομεακής και πολυλειτουργικής γεωργίας

- το κοινωνικό δικαίωμα της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα, σε προσιτές τιμές.

- Την αύξηση του βαθμού αυτοδυναμίας της χώρας σε τρόφιμα

- Την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς και μείωση της εξάρτησης της ελληνικής γεωργίας από εισαγόμενους συντελεστές παραγωγής

- την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου σε όφελος των παραγωγών με τη βράχυνση της αλυσίδας μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή

- τη στροφή στην παραγωγή επώνυμων πιστοποιημένων προϊόντων και την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας

- την εκ βάθρων ανασυγκρότηση και εξυγίανση των συνεταιρισμών και της συνεργατικής ιδέας καθώς και ενίσχυση των ποικίλων πρωτοβουλιών που λειτουργούν στη βάση της κοινωνικής ανάγκης και της συλλογικότητας

- την ανάπτυξη της περιφέρειας και τον «επανεποικισμό» της υπαίθρου στο πλαίσιο ενός προγράμματος αειφόρου ανασυγκρότησης της χώρας.

- το σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών μας πόρων, οι οποίοι αποτελούν φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας τους

ΣΙΩΝΗΣ ΤΑΣΟΣ


Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

8 σχόλια:

 1. Μπράβο κ.Σιωνη για το εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Δημιουργήστε μια νεα ομάδα ατόμων νέων με όρεξη για δουλεία και διώξτε αυτούς τούς επικίνδυνος από τη διοίκηση του δήμου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ωραία , άλλη μια στρατιά ψηφοφόρων ετοιμάζεται χωρίς αντικείμενο . Μια στρατιά συμβούλων χωρίς καμία αξία υπογραφής . Απλά να γεμίζουν δωμάτια και να βολεύουν τους γνωστούς τους .
  Στρατιά από καρανίκες που αντί να βγούν στην αληθινή εργασία θα πάνε στην αγκαλιά της ελλαδίτσας και της ευρωπαικής ένωσης για αρχη να αρμέγουν όπως τα 2/3 της ελλάδας .
  Και στο τέλος μετά τις συμβουλές θα πάς εκεί που θα πήγαινες , στον ιδιώτη να κάνεις την δουλειά σου σωστά .
  Αδειάστε το δημόσιο πια . Φτάνει δεν χωράτε άλλοι . 1 δουλεύει πραγματικά και 10 τον κοιτάτε να πληρωθείτε.

  Τέλος κ.Σιώνη ο Δήμος γιατί να μπλεχτεί? το υπουργείο αγρο. ανάπτυξης τι θα κάνει ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι σαν εσένα στο νοσοκομείο, αλλά εδώ 9 στους 10 δούλευαν και ο ένας την κοπανούσε για εκδρομές με άδεια από τη σημαία

   Διαγραφή
 3. Αγαπητε κυριε Σιωνη, κανεις δεν αμφιβαλει για τις προθεσεις σας. Θα μας επιτρεψετε ωστοσο να αμφιβαλουμε για την κυβερνηση Συριζα. Ειναι τεταρτη χρονια που μας εχουν ταραξει στο ψεμα και το δουλεμα. Μπορειτε να προσφερετε στην τοπικη κοινωνια ως μοναδα μακρια απο κομματα. Φυγετε πριν σας συμπεριλαβει το συνθημα: γαιδουρια συριζαιοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τάσο πολύ καλά τα λες , σωστό το όραμα σου . Μόνο που θα πρέπει να φύγει ο Αποστολου που τρία χρόνια κρατάει τα προγράμματα ανενεργά, καθαρά ευρωπαϊκά λεφτά σαν αυτό που αναφέρεις, παροχής συμβουλών 120 εκατ, Αλλά και το πρόγραμμα για ισχυρές ομάδες παραγώγων 25εκατ, συνεταιριστικά σχήματα 97 εκατ. διαχείριση νερών 436 εκατ. αντιμετώπιση κινδύνων κλιματικών αλλαγών και αλλα15 προγράμματα . και όπως ξέρεις τα έφτιαξε ο συντοπίτης πρώην υπουργός Καρασμάνης ακριβώς για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου όπως γράφεις. θα σας συνιστούσα να συνεργαστείτε οι δυο θα φέρετε τα καλυτέρα αποτελέσματα για μας τους αγρότες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΓΑΠΗΤΕ Κ. ΣΙΩΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΤΕΙΚΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΚΗ ΑΛΛΑ ΕΚΑΝΑΝ.
  ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΝΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΣ.
  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΕΟΚ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΄΄ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ΄΄ ΤΑ ΧΡΗΝΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΗΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΦΑΓΩΘΗΚΑΝ, ΑΝ ΔΕ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ, Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΙΜΑΞΕ, ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΑΘΗΚΑΝ.
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΟΧΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ.

  ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ:
  ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΄΄ΚΑΤΙ΄΄ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.
  ΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ, ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΣΑΡΑΒΑΛΑΚΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΥ ΖΗΤΑΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΔΡΩΣΕΙ;
  ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΦΑΟΥΛ. ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗ. ΟΧΙ ΕΠΑΝΔΡΩΣΕΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ.
  ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΔΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. EINAI O ΣΙΩΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ? ΕΙΣΑΙ ΣΙΩΝΗ ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ? ΕΜΕΙΣ ΓΙ ΑΛΛΟΥ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΜΑ.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΖΑΚΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…