Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναπτυξιακή Πέλλας ΑΕ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος Φορέων της Πέλλας για την υποβολή προτάσεων για έργα δημόσιου χαρακτήρα

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

· το πρακτικό Νο 6/12-04-2018 της ΕΔΠ
· το με αρ. πρωτ.1709/11-04-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας με τον οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου της πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΑΛΕΙ τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων : ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Iδιωτικοί φορείς και Νομικά Πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, Φορείς Δημοσίου Τομέα και Φυσικά Πρόσωπα (μόνο για την υποδράση 19.2.6.1) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των παρακάτω Δράσεων:

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»
ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα»
ΔΡΑΣΗ 19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών»

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος της ΠΕ Πέλλας, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.885.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί Πόροι και ΕΓΤΑΑ).

Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι εξής:

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

Αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής/βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 500.000,00 €

Υποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κλπ.).

Μέσω της υπό-δράσης θα ενισχυθεί η δημιουργία ή η βελτίωση / αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του αγροτικού πληθυσμού, όπως αγροτικά ιατρεία, παιδικοί σταθμοί, δημιουργική απασχόληση και φροντίδα ηλικιωμένων – παιδιών – ΑΜΕΑ, Αθλητικές εγκαταστάσεις. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 150.000,00 €

Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (πχ σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ.).

Ενισχύονται παρεμβάσεις δημιουργίας, βελτίωσης ή επέκτασης υποδομών αναψυχής καθώς και τουριστικών υποδομών δημόσιας χρήσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 355.500,00 €

Υποδράση 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η υπο-δράση περιλαμβάνει ενέργειες προβολής, ανάδειξης και αξιοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής παρέμβασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 80.000,00 €

Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λ.π)

Αφορά στην εκτέλεση έργων - ενεργειών που συνδέονται με την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησής καθώς και στην εκπόνηση των αντίστοιχων αναγκαίων μελετών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 350.000,00 €

Δράση 19.2.5: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

Υποδράση 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Η περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε μονάδες μεταποίησης οι οποίες θα συνδέονται με γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των αντίστοιχων προϊόντων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 400.000,00 €

Δράση 19.2.6: Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

Υποδράση 19.2.6.1.1 Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα..

Περιλαμβάνονται ενέργειες που στοχεύουν στην πρόληψη ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών,

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.000,00 €

Σημειώνεται ότι για όλες τις Υποδράσεις το ποσοστό επιχορήγησης είναι:

α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100%

β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος της εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, και μόνο για πράξεις που εντάσσονται στις υποδράσεις 19.2.4.2, 19.2.4.4 και 19.2.4.5 το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Επιπρόσθετα, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) στην Έδεσσα επί της οδού Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία, εντός επτά ημερολογιακών ημερών και έως την ώρα 15:00, από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης, ήτοι έως Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινήσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Καλτσίδης Ιωάννης και Γαβριηλίδης Γεώργιος τηλέφωνο 23810 24858, e-mail: anpe@otenet.gr

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο των πράξεων που εντάσσονται σ’ αυτό, τους κανόνες επιλεξιμότητας των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. www.anpe.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr .Η πλήρης πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την έδρα της ΑΝ.ΠΕ. είτε μέσω του διαδικτύου.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π.
Γιάννου Δημήτριος


Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…