Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 8η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση   Τεχνικού Προγράμματος

2ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2017

3ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2017

4ο    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2017

5ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

6ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016

7ο Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

8ο Ορισμός της αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με την περίπτωση (ιε), (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  (αρίθ. 115/2018 Α.Ο.Ε.)

9ο Έγκριση διενέργειας και τρόπου υλοποίησης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών τους Προσώπων έτους 2018 (ενδεικτικό διάστημα 12 μηνών).   

10ο Ορισμός Ταμία ως υπολόγου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας για την πληρωμή έργων  ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδας -Τροποποίηση της με αριθ. 235/2014 απόφασης Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 84/2016 όσο αφορά τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας για την πληρωμή έργων   ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδος.

11ο  Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών μαγειρείου και φύλαξης Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας

12ο Εξέταση της με αριθ. πρωτ.  11762/6-6-2018 αίτησης πολίτη σχετικά με διαγραφές οφειλών ΤΑΠ

13ο Ορισμός δικαιούχου αποζημίωσης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής  

14ο  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες 


15ο Έγκριση 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Βορειοδυτικού Άξονα (Πρόμαχοι,  Πιπεριά) του Δήμου Αλμωπίας” 

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Μ.Ε." προϋπολογισμού 11.998,22€ με  ΦΠΑ. 

17ο Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς στην πόλη της Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας» από το  χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού 

18ο Έγκριση της μελέτης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Αλμωπίας» από το   χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού 

19ο Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41           

20ο Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41 

21ο Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41 

22ο Έγκριση της μελέτης «Συντηρήσεις και Αναπλάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Αλμωπίας»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού 

23ο Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση και Ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου του Νηπιαγωγείου Αψάλου»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού 

24ο Έγκριση της μελέτης «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νότιας»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού 

25ο Έγκριση της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

26ο Έγκριση της μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Μ.Ε.» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

27ο Έγκριση της μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Μ.Ε.» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

28ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

29ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων

30ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο : Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

31ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο : Προμήθεια μηχανήματος έργου ελαστιχοφόρου φορτωτή με air-condition και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

32ο Παραχώρηση χώρου του κτιρίου της Κοινότητας Λουτρακίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουτρακίου “ΤΟ ΠΟΖΑΡ”

33ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών

34ο Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

35ο Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση ή μη επαγγελματικών αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου

36ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Ξιφιανής (πρώην σχολική περιουσία)

37ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Δωροθέας (πρώην σχολική περιουσία)

38ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Μεγαπλατάνου (πρώην σχολική περιουσία)

39ο 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α έτους 2018

40ο Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου, κ.Αβραμίκα Στέφανου στην Αθήνα (02-03/07)

41ο Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου, κ.Αβραμίκα Στέφανου στην Αθήνα και έγκριση πίστωσης (31/5-01/06)
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…