Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας

Την Τρίτη 12 Μαρτίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας» (Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020») (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης νοσοκομείου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Κοινοποίηση απόφασης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας – Άγρα» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας – Άγρα» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
7. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8. Εξειδίκευση πίστωσης για την απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Εξέταση αίτησης του Ιωάννη Τσακιρίδη για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του 3ου & 7ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Άγρα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων  (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών πληροφορικής (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών πρασίνου και κυνοκομείου (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών αποξήλωσης υφιστάμενων και εγκατάσταση νέων φωτιστικών LED (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών συμβούλου για τη χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πασά – Τσαΐρ  (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
23. Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  
24. Υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." - Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, για τη διαχείριση των μπαζο-απορριμμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
25. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Παροχή γευμάτων σε άπορους κατοίκους της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
26. Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δήμαρχος)
27. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2018 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
28. Σύμφωνη γνώμη για την έκδοση έγκρισης επέμβασης για το έργο «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΕ). 
29. Έγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής).
30. Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής).
31. Έγκριση της αριθμ. 13/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Απογραφή ακίνητης περιουσίας των πρώην κρατικών παιδικών σταθμών» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»). 
32. Έγκριση της αριθμ. 18/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»). 
33. Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου σε 24ωρη βάση (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
34. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής).
35. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής στην οικογένεια Δημητρίου Αλεβίζου του Βασιλείου (Εισηγητής: Δήμαρχος).
36. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής στην οικογένεια Αλεξάνδρου Σέξτου του Γεωργίου (Εισηγητής: Δήμαρχος).
37. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στον εξωτερικό χώρο του δημοτικού ακινήτου ¨Καταρράκτες¨ (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…