Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Προσλήψεις 3 Γυμναστών στο Κολυμβητήριο Έδεσσας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθ. 04/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας  με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2019 σύμφωνα με την εγκύκλιο 3955/21-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΓΕΟΚΟ4-5ΩΕ) του ΥΠ.ΕΣ. με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου»  
6. Την εισηγητική Έκθεση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που εισηγείται θετικά στην ικανοποίηση του αντίστοιχου αιτήματος.   
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 25435/05.4.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ9ΛΛ465ΧΘ7-0ΕΕ) περί έγκρισης σύναψης χιλίων εκατό είκοσι πέντε (1.125) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου, σε Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
9. Την με αριθ. 21/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, με θέμα: «Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου (άρθρο 48 του Ν.4325/2015)».
10. Το ΦΕΚ 1093/Β΄/02-06-2011 περί συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού  Δικαίου του Δήμου Έδεσσας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)».
11. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας. 
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 532/12-04-2019 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στον Έδεσσα Ν. Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνες δηλώσεις (2). 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση την συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης.  Προτάσσονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια τυπικά προσόντα και ακολουθούν οι υποψήφιοι της Α’ Επικουρίας. 
Ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης,  προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Πέλλας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

1. Εμπειρία (βεβαίωση εμπειρίας συνοδευόμενη από αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα, ή δελτία παροχής υπηρεσιών) για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης X 10 μονάδες Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία που θα προσμετρηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί ύστερα από την απόκτηση του τίτλου σπουδών. 
2. Ανεργία (βεβαίωση ΟΑΕΔ) για κάθε πλήρη μήνα και έως 12 μήνες Χ 10 μονάδες 
3. Βαθμός τίτλου σπουδών Χ 5 μονάδες (το αριθμητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία) 
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, κ. ΓΑΡΕΦΗ & ΠΕΡΔΙΚΑ 1, ΤΚ 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Συμεωνίδη Ηρακλή (τηλ. επικοινωνίας 2381023101 email: h.simeonidis@edessacity.gr). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει το Σάββατο 20/4/2019 και διαρκεί μέχρι και τη Τρίτη 30/4/2019 ώρα 14:00. 

Η παρούσα, καθώς και τα έντυπα της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων θα αναρτηθούν στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας και του Δήμου Έδεσσας  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edessacity.gr.

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.
Ιατρίδου Αναστασία

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…