Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Θ. Τζάκρη: Έρχεται το σύστημα δωρεάν παροχής συμβουλών στους αγρότες

Αναμένεται στο επόμενο διάστημα η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το Σύστημα Δωρεάν Παροχής Συμβουλών στους Αγρότες

Το σύστημα δωρεάν παροχής συμβουλών αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα τόσο για τους αγρότες όσο και για εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται με την ύπαιθρο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο οι αγρότες θα λαμβάνουν δωρεάν συμβουλές που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα και να τηρήσουν τους κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων κ.λπ. Παράλληλα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για νέους εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως γεωργικοί σύμβουλοι και θα παρέχουν συμβουλές ενισχυόμενοι για αυτές τις υπηρεσίες τους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αγρότες θα μπορούν να επιλέγουν τους Συμβούλους τους μέσω ενός μητρώου που θα είναι δημοσιευμένο στο διαδίκτυο με ευθύνη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, προβλέπεται η αναγκαιότητα λειτουργίας Συστήματος Παροχής Συμβουλών (ΣΠΣΓΕ) στους γεωργούς.

Η «παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών και η επιμόρφωση των Γεωργικών Συμβούλων» ενισχύεται μέσω του Μέτρου 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η προκήρυξη του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020 με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 120 εκ. ευρώ θα ακολουθήσει την υιοθέτηση της Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου». Το Μέτρο 2 προβλέπεται να διαρκέσει μέχρις το τέλος αυτής της προγραμματικής περιόδου και ειδικότερα μέχρι και το 2023.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αγρότες. Επιστήμονες όπως γεωπόνοι, κτηνίατροι, δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, γεωλόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, οικονομολόγοι, οινολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, τεχνολόγοι τροφίμων, τεχνολόγοι ανθοκομίας - αρχιτεκτονικής τοπίου, τεχνολόγοι δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος θα μπορούν να πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι και να ενισχυθούν για τη δραστηριότητα δωρεάν παροχής συμβουλών σε αγρότες.

Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα καθοριστεί/διευκρινιστεί με Υπουργική Απόφαση η οποία θα προηγηθεί της προκήρυξης του μέτρου.

Η ένταξη των αγροτών στο σύστημα είναι εθελοντική. Προτεραιότητα ένταξης θα έχουν οι νέοι αγρότες έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι αγρότες και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων των αγροτών, όπως συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ).

Στόχος του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις είναι η ευαισθητοποίηση των δικαιούχων αγροτών όσον αφορά στη διαμόρφωση της πιο κατάλληλης σχέσης μεταξύ των γεωργικών πρακτικών για τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τα θεματικά πεδία των συμβουλών αφορούν σε:

1. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

2. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11, παρ. 3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ).

3. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

4. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

5. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ.

6. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής/διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

7. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

8. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

9. Συμβουλές για το σχεδιασμό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων Συστημάτων ή Προτύπων παραγωγής.

10. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

§ Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.
§ Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.
§ Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
§ Τεχνικές καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

11. Συμβουλές σε νέα θεματικά πεδία στα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων.

Το ΣΠΣΓΕ αποτελεί μηχανισμό ευαισθητοποίησης των αγροτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει οριστεί ως Φορέας Πιστοποίησης και ελέγχου του Συστήματος των Γεωργικών Συμβούλων καθώς και της εγγραφής των Συμβούλων σε Μητρώο. Επίσης είναι και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του έργου της επιμόρφωσής τους.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του ΣΠΣΓΕ.

Δείτε ΕΔΩ το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης


Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

3 σχόλια:

 1. Σημαντική προσφορά , είμαστε έρμαια στον κάθε γεωπόνο που θέλει να πούληση τα φαρμακεία τισ εταιρείας του
  επιτέλους να γίνει κατι κεντρικά και να δοθούν επίσημες οδηγίες.
  Εύγε Θεοδώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΙ ΣΩΘΉΚΑΜΕ ΤΩΡΑ ΔΏΣΤΕ ΣΤΡΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΙΣΗ ΣΤΑ ΡΟΔΆΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ...ΠΩΣ ΒΑΖΕΙ ΤΗ ΘΗΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΕΧΕΙ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.