Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας


Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ώρα 20:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο 11η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

2ο Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

3ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών, Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας ετών 2017, 2018

4ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016

5ο Εξέταση του με αριθμ. 2/2018 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Αλμωπίας.

6ο Συμπλήρωση της υπ'αρίθμ. 188/2018 Απόφασης Δ.Σ. μετά από Έλεγχο Νομιμότητας .

7ο Έγκριση μελέτης “Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης τοπικών κοινοτήτων Δήμου Αλμωπίας” για να υποβληθεί ως προαπαιτούμενο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας (ΠΑΑ) της 2014-2020 στη Δράση 19.2.4.:”Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές”. Υποδράση 19.2.4.3 : “Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής”

8ο Ένταξη της πράξης με τίτλο “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων με την διαμόρφωση παιδικών χαρών, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Δήμου Αλμωπίας” που θα προταθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, Δράση 19.2.4: “Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές”, Υπόδραση 19.2.4.3 : “Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής”, στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αλμωπίας με αναφορά συγκεκριμένου τίτλου/Έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας”

9ο α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Αναβάθμιση και εξοπλισμός κτιρίου ΤΚ Πιπεριάς για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Δράση 19.2.4 : “Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές” . Υποδράση 19.2.4.5: “Στήριξη για μελέτες υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες, γ) Επικαιροποίηση της ένταξης της προτεινόμενης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας 2016-2019, δ) Κατάργηση της Αριθμ. 191/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου”

10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση : Α)Της υπ' αριθμ. 36/2018 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο “Αναβάθμιση χώρου ΤΚ Πιπεριάς για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες, για την πράξη “Αναβάθμιση και εξοπλισμός χώρου ΤΚ Πιπεριάς για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες.” Β)Της υπ' αριθμ. 3/2018 Μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο “Προμήθεια και Τοποθέτηση Προθηκων – Καθισμάτων Αίθουσας Προβολών – Βιβλιοθηκών για την Πράξη “Αναβάθμιση και Εξοπλισμός χώρου ΤΚ Πιπεριάς για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες” Γ)Της υπ'αριθμ. 4/2018 Μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο “Οπτικοακουστική παραγωγή για την πράξη “Αναβάθμιση και εξοπλισμός χώρου ΤΚ Πιπεριάς για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες” Δ)Της υπ'αριθμ. 5/2018 Μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο “Πληροφοριακές Πινακίδες - Σημάνσεις για την πράξη “Αναβάθμιση και εξοπλισμός χώρου ΤΚ Πιπεριάς για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες” Ε)Της υπ'αριθμ. 6/2018 Μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο “ Δημιουργία ιστοσελίδας για την πράξη “Αναβάθμιση και εξοπλισμός χώρου ΤΚ Πιπεριάς για να λειτουργήσει ως Μουσείο Α΄Παγκοσμίου Πολέμου & λοιπές συμπληρωματικές ενέργειες”

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ελαιοχρωματισμοί Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων Μ.Ε.”

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κλπ) Δ.Ε.Αριδαίας”

13ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση – Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αλμωπίας”

14ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση υποδομών άρδευσης με επέκταση δικτύου στις Τ.Κ.Πιπεριάς, Γαρεφείου και Λουτρακίου”

15ο Έγκριση 1ου-Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κωνσταντίας, Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας”

16ο Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Διαμόρφωση Αύλειου χώρου Μ.Ε.”
 17ο Άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για την πράξη wa-mbrella και παροχή εξουσιοδότησης σε υπάλληλο του Δήμου.

18ο Ανανέωση παραχώρησης χρήσης των έργων-ευκολιών Αναψυχής του Αλσυλίου “Δασάκι”

19ο Παραχώρηση του συνόλου της έκτασης του Αλσυλίου “Δασάκι” με όλες τις χρήσεις εντός αυτού.

20ο Εξέταση αιτήματος του Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας για την αξιοποίηση γηπέδου στην παραποτάμια έκταση Αριδαίας

21ο Εξέταση αιτήματος παραχώρησης κτιριακών εγκαταστάσεων στο ΚΕΚΠ-Α (ΝΠΔΔ)

22ο Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων

23ο Ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γιαννιτσών, στην Έδρα του Δήμου Αλμωπίας, από το σχολικό έτος 2018-2019

24ο Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου από μαθητές Λυκείου Δήμου Αλμωπίας

25ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.

26ο Έγκριση απολογισμού Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας έτους 2017

27ο Έγκριση απολογισμού Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας έτους 2017

28ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή μη αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας


29ο Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση ή μη επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.