Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας


Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για την Αποδοχή απόφασης ένταξης Πράξεων με τίτλο "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας", ”Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας" και "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας"στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

2ο 3η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

3ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018

4ο Ορισμός εκπροσώπων, για την διαχείριση με την εφαρμογή τους των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρούνται στις τράπεζες Εθνική, Alplha Bank και Πειραιώς(εισήγηση Ο.Υ. με αρίθμ. 1362/24-1-2019)

5ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

6ο Διαγραφές οφειλών ΔΕΥΑ (εισηγήσεις Ο.Υ. aριθμ. 2830&2784/11-2-2019)

7ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016

8ο Καθορισμός των κωδικών του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αρίθμ. Υπουργικής απόφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.

10ο Τροποποίηση της αριθ. 338/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» Πρόσκληση IV με αριθμ. πρωτ. 40.411/02-08-2018 και τροποποίηση αυτής, στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» (και τροποποιήσεις).

11ο «Τροποποίηση της αριθμ. 339/2018 με τίτλο «Απόφαση Δέσμευσης Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας 2016-2019 όταν αυτό τροποποιηθεί».

12ο Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου Αριδαίας με φυσικό χλοοτάπητα“ στην με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΠΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

13ο Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Κατασκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης στην Αλμωπία” στην με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΠΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

14ο Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αλμωπίας” στην με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση IV του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας” του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

15ο Έγκριση της μελέτης “Ανακατασκευή γηπέδου Αριδαίας με φυσικό χλοοτάπητα“ και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

16ο Έγκριση της μελέτης “Κατασκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης στην Αλμωπία” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

17ο Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο “Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην τκ Προμάχων” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Εξαπλατάνου, Τ.Κ.Εξαπλατάνου, Μηλιάς, Κωνσταντίας, Χρυσής, Περίκλειας, Νότιας, Αρχαγγέλου”

19ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κωνσταντίας, Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας”

20ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων οικισμού Ριζοχωρίου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

21ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων οικισμού Σωσάνδρας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

22ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων τκ Νότιας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

23ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων τκ Σωσάνδρας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

24ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων τκ Θεοδωρακείου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
25ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων τκ Όρμας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

26ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων της δημοτικής κοινότητας Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

27ο Αποδοχή χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας» - 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019

28ο Έγκριση της μελέτης «Aποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση σε κτίριο του δήμου» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

29ο Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

30ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

31ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

32ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.

33ο Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Αριδαίας.

34ο Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων και Ο.Τ.Α. Περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας)

35ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, κατ' εφαρμογή του Ν.4486/17, άρθρο 16, για τη “Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ”

36ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών, εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων ή κινητών πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019.

37ο Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2019

38ο Κατάργηση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου

39ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

40ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.