Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Θ. Τζάκρη: Ενημέρωση στα Καλύβια για την τροπολογία που επιλύει το ζήτημα της Ο.Π. «ΑΘΗΝΑ»


Αυτό είναι το κείμενο της Τροπολογίας 

Η βουλευτής  Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019  πραγματοποίησε ενημέρωση στα Καλύβια στους αγρότες - απλά μέλη της Ομάδας Παραγωγών «ΑΘΗΝΑ» για την τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων Υπουργείων, με την οποία θα απαλλάσσονται τα απλά μέλη των αστικών εταιρειών, που δεν συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείρισή τους,  δίνοντας έτσι τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει πάρα πολλούς αγρότες της περιοχής μας, στους οποίους ως απλά μέλη της Ο.Π. που ουδέποτε συμμετείχαν στη διοίκησή της καταλογίστηκαν ατομικώς  αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Ο.Π. «ΑΘΗΝΑ» τεράστια χρηματικά ποσά και δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους από το 2014, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός συναλλαγής ως φορείς οικονομικής δραστηριότητας και να κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα εναντίον της περιουσίας τους ακόμη και κατά της πρώτης κατοικίας τους, ενώ έχουν εμπλακεί σε χρόνιους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες.

Η τροπολογία αυτή  είναι σύμφωνη με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του «ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α., βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας» (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο Ν. 2238/1994) και υπερισχύει του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης νομικής ισχύος.
Η τροπολογία την οποία συνέταξε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε. που προσκόμισε η κ. Τζάκρη, θα αποσταλεί προς έγκριση στους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης με τους οποίους έχει ήδη επικοινωνήσει η κ. Τζάκρη και θα κατατεθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», που έχει εισαχθεί για συζήτηση την Πέμπτη 14 Μαρτίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις. 

Το κείμενο της τροπολογίας μαζί με την αιτιολογική της έκθεση έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
στο σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου ………………………………………………… με τίτλο:
«………………………………………………………………..»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται η ευθύνη των εταίρων αστικών εταιρειών στο ποσό της αξίας εταιρικής μερίδας τους υπό την προϋπόθεση ότι απέκτησαν την εταιρική ιδιότητα και οι σχετικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4072/2012 (Α’ 86), ήτοι την 11η Απριλίου 2012. Επιπλέον, οι εταίροι δεν πρέπει να συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο,  αντιμετωπίζεται το κοινωνικό πρόβλημα, που έχει ήδη καταστεί οξύ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες, της εις ολόκληρον ευθύνης εταίρων, οι οποίοι αφενός δεν είχαν καμία ανάμιξη στη διαχείριση και διοίκηση των ΑμΚΕ και αφετέρου δεν προσδοκούσαν οικονομικά ωφελήματα από τη δράση τους, μέσω διανομής κερδών ή άλλου τρόπου.

Η νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται και από τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου, που επιβάλλει ιδίως τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων ρυθμίσεων και η οποία πρέπει να τηρείται με αυστηρότητα όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Σημειωτέον δε ότι σε όλα τα καταστατικά των εταιρειών, που συνεστήθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, ρητά αναγράφεται ότι η λειτουργία αυτών των εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του ΑΚ, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται η ευθύνη των απλών εταίρων στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς. Δηλαδή, όταν τα απλά μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν ως εταίροι σ’ αυτήν την νομική μορφή εταιρείας, γνώριζαν ότι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και προφανώς δεν θα συμμετείχαν εάν γνώριζαν ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία, παρότι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών των εταιρειών για χρέη προς ιδιώτες ή το δημόσιο (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ). Σύμφωνα δε και με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α., βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο ν. 2238/1994), και υπερισχύει του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης νομικής ισχύος».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ …..
Τροποποίηση του ν.4072/2012 (Α΄ 86)

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του ν.4072/2012 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. α. Σε εταιρεία του άρθρου 270, οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού της εταιρικής μερίδας τους, όταν  η είσοδός τους στην εταιρεία και η γέννηση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δε συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.» 
β.Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμούσες ενώπιον  των Δικαστηρίων υποθέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με το άρθρο … τροποποιείται το άρθρο 294 του ν. 4072/2012, το οποίο έχει σήμερα ως εξής:
«Άρθρο 294 - Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και στις εταιρείες, οι οποίες κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 - 28, 38, 39, 47 - 50 και 64 του Εμπορικού Νόμου.
3. Οι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εμπορικές εταιρείες που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός εξαμήνου να προβούν σε καταχώριση της σχετικής εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 251.»

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Αναγκαιότητα και καταλληλότητα
Η προτεινόμενη διάταξη, ακολουθώντας την θέση της θεωρίας και της νομολογίας, επιδιώκει να αμβλύνει τα δυσμενή αποτελέσματα που προκλήθηκαν με την αναδρομική ανατροπή του καθεστώτος της ευθύνης των εταίρων αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών από περιορισμένη σε παράλληλη, απεριόριστη και εις ολόκληρο. 
2. Συνέπειες στην κοινωνία, τους πολίτες, την οικονομία και τη Δημόσια Διοίκηση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αμβλυνθούν δυσμενείς συνέπειες που έχουν προκληθεί για τους εταίρους αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που βρέθηκαν υπόλογοι για εταιρικά χρέη χωρίς ούτε να εμπλέκονται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, ούτε να επιδιώκουν κέρδος από τη συμμετοχή τους σε αυτή, ούτε, πολύ περισσότερο, να γνωρίζουν την σχετική συνέπεια όταν αποφάσιζαν να συστήσουν ή να συμμετάσχουν στην εταιρεία. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου για τις πριν την έναρξη ισχύος του νόμου έννομες σχέσεις και συνέπειες χωρίς να θίγεται η βούληση του νομοθέτη για τις μετά την έναρξη ισχύος του νόμου εφαρμοστέες ρυθμίσεις.
3. Αρμοδιότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Τήρηση νομοτεχνικών κανόνων
Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της καλής νομοθέτησης.
5. Διαφάνεια – κοινωνική συμμετοχή
Η τελική διατύπωση της διάταξης προέκυψε ύστερα από παρατηρήσεις τόσο των φορέων της αγοράς, όσο και των εφαρμοστών δικαίου, καθώς και των συναρμόδιων υπηρεσιών.
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

16 σχόλια:

 1. Η τροπολογια ειναι ακριβως αυτη που προωθει εδω και πολλους μηνες ο Γιαννης Σηφακης ( τροποποιηση του Ν.4072/2012) με απαλλαγη των απλων μελων.
  Η Τζακρη που ελεγε οτι δεν υπαρχει πολιτικη λυση στο ΑΘΗΝΑ και καλουσε τον κοσμο να πληρωσει ακομα και τελευταια μιλουσε για ασχετη τροπολογια Νομου του 2013.
  Κεντρικος εισηγητης στο "Πολυνομοσχεδιο" στο οποιο θα μπει την Τριτη 26/03 η την Τεταρτη 27/03 η Υπουργικη τροπολογια για λυση στο "ΑΘΗΝΑ" ειναι ο βουλευτης Γιάννης Σηφάκης.
  Η λυση στο ΑΘΗΝΑ εχει ονοματεπωνυμο : Γιάννης Σηφάκης όσο και να προσπαθουν να κοροιδεψουν καποιοι τον ταλαιπωρημενο κοσμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ.
   ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ.

   Διαγραφή
  2. Βλεπουμε εσεις εκει στην...Υπουργο προεξοφλειτε ηττα του ΣΥΡΙΖΑ...που θα βγαλει εναν...εεεε;;
   Αληθεια; παρτε το αλλιως γιατι θα πεσετε απο το αραιο σας συννεφακι

   Διαγραφή
  3. Η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη. Η έδρα πάλι στον νομό, όχι και τόσο!!!

   Διαγραφή
 2. Σαν τα κοκορια τρωγεστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΠΡΑΒΟ ΣΗΦΑΚΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΑ ΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ.
  ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 'H EΣΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΛΈΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΙΦΑΚΗ ΑΡΕ ΑΡΙΣΤΕΡΆ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΦΑΓΩΘΗΤΕ ΟΙ ΔΥΟ ΣΑΣ, ΝΑ ΤΕΛΕΙΏΝΟΥΜΕ.(ΤΖΆΚΡΗ/ΣΙΦΑΚΗΣ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. επεσε πολυ το επιπεδο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τζάκρη και πάλι ντροπή σου να προσπαθείς να καρπώθεις τις "Δάφνες" μέσα από τον αγώνα και τις προσπάθειες του Σηφακη.Η λύση της ΟΠ ΑΘΗΝΑ έχει ενα όνομα ΣΗΦΑΚΗΣ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί να ντραπεί η Τζάκρη,μήπως ΕΣΥ προσπαθείς να καρπωθείς τις Δάφνες της; Η Τζακρη δεν ειναι τυχαία ούτε πρωτάκι ειναι υπολογίσιμη.

   Διαγραφή
  2. Γιατι να ντραπει? Ξερει αυτη!! ! όπως έκανε και με την κοινοποίηση της επίσημης Ελληνικής αποστολής στη Β. Μακεδονία που απεκρυψε το όνομα του Σηφακη.... ΝΤΡΟΠΗ.... Μόνο..

   Διαγραφή
 8. Από ότι βλέπω θα αυξηθεί ο ένφια ο ΦΠΑ Η φορολογία για να κάνει η Τζάκρη την ελεήμωνα και φιλάνθρωπο, διότι οι.δανειστες ισοδύναμα ζητάνε. Έτσι και ο Παπαδόπουλος χάρισε δάνεια στους μπαταχτσιδες αγρότες και τα πλήρωσαν οι φερεγγυοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η ντοντορκα μας έλεγε στην Σκύδρα όταν ήρθε να μιλήσει , να ρυθμίσουμε σε 120 δόσεις τα χρέη 2.000.000 ευρο έκαστος...και πως δεν υπάρχει πολιτική λύση. Ο Σηφάκης έχει τα εύσημα για την λύση της υπόθεσης , αλλά και μεγάλο σφάλμα για το όνομα της Μακεδονίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ντροπή ο συνεχής καυγάς Τζάκρης-Σηφάκη και των δικών τους. Σοβαρευτείτε! Να λυθεί το πρόβλημα και να χαρούμε όλοι μαζί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά 4:42 να λυθει το πρόβλημα, αυτό έχει υψιστη σημασία. Μα και να μην Εθελοτυφλουμε, ακυρώνοντας έναν άνθρωπο τον Σηφακη, ο οποίος αγωνίστηκε πραγματικά για να φτάσει στη τελική λύση του. Του ανήκουν δικαίως τα ευσημα.... Να λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους....

   Διαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.