Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας


Την Τρίτη 12 Μαρτίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας» (Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020») (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Μεταφορά μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης νοσοκομείου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Κοινοποίηση απόφασης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας – Άγρα» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Καρκάγιας – Άγρα» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
7. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
8. Εξειδίκευση πίστωσης για την απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
9. Εξέταση αίτησης του Ιωάννη Τσακιρίδη για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
10. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του 3ου & 7ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Άγρα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών Η/Μ εξοπλισμού και μηχανημάτων  (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών πληροφορικής (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών πρασίνου και κυνοκομείου (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών αποξήλωσης υφιστάμενων και εγκατάσταση νέων φωτιστικών LED (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
22. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών συμβούλου για τη χωροθέτηση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πασά – Τσαΐρ  (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
23. Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  
24. Υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." - Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, για τη διαχείριση των μπαζο-απορριμμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
25. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Παροχή γευμάτων σε άπορους κατοίκους της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
26. Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δήμαρχος)
27. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2018 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
28. Σύμφωνη γνώμη για την έκδοση έγκρισης επέμβασης για το έργο «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΕ). 
29. Έγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής).
30. Έγκριση της αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής).
31. Έγκριση της αριθμ. 13/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Απογραφή ακίνητης περιουσίας των πρώην κρατικών παιδικών σταθμών» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»). 
32. Έγκριση της αριθμ. 18/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ»). 
33. Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου σε 24ωρη βάση (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
34. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής).
35. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής στην οικογένεια Δημητρίου Αλεβίζου του Βασιλείου (Εισηγητής: Δήμαρχος).
36. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής στην οικογένεια Αλεξάνδρου Σέξτου του Γεωργίου (Εισηγητής: Δήμαρχος).
37. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στον εξωτερικό χώρο του δημοτικού ακινήτου ¨Καταρράκτες¨ (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.