Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Σε μια βδομάδα η απαλλαγή των απλών μελών του προβλήματος ΟΠ "ΑΘΗΝΑ" - Ο Γ. Σηφάκης κεντρικός εισηγητής του νομοσχεδίου


Πρόβλημα ΟΠ «ΑΘΗΝΑ» :  Σε μια βδομάδα η απαλλαγή των απλών μελών 
Ο Γιάννης Σηφάκης το έφερε ως το τέλος και τώρα είναι κεντρικός εισηγητής του νομοσχεδίου 

Το τελικό κείμενο της Υπουργικής τροπολογίας όπως είχε προταθεί από τον βουλευτή 
Οι παθόντες που έχουν κληθεί στα δικαστήρια στις 27/03/19 πρέπει να πάρουν αναβολή 
Ξεκίνησε με κεντρικό εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ τον Γιάννη Σηφάκη η συζήτηση στην Βουλή του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί ( εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους ( EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
Στα πλαίσια της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου θα κατατεθεί στην δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου ( πιθανότατα την Τρίτη 26 Μαρτίου ή την Τετάρτη 27 Μαρτίου) από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσιόρλα  η Υπουργική τροπολογία που θα επιλύει το πρόβλημα των απλών μελών της ΟΠ «ΑΘΗΝΑ».

Πρόκειται για  καταλογισμούς ΦΠΑ, πρόστιμα, προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν στην αστική εταιρία ΟΠ «ΑΘΗΝΑ» για τις διαχειριστικές χρήσεις από το 1993 ως το 2002 και που λόγω αλλαγής της νομοθεσίας το 2012 ( Ν. 4072/2012) καταλογίστηκαν αλληλεγγύως και εις όλον και στα απλά μέλη της εταιρίας, δηλαδή και στα μέλη που δεν συμμετείχαν στο ΔΣ και δεν είχαν διαχειριστική ευθύνη. 

Ο βουλευτής Γιάννης Σηφάκης , όταν άλλοι πριν ενάμιση χρόνο είπαν στους παθόντες ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πολιτική λύση οδηγώντας τους σε δικηγόρους για να πληρώσουν κλπ, έμεινε όρθιος επιδιώκοντας πολιτική λύση. Με καθοδήγηση Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανακάλυψε το τι ακριβώς είχε συμβεί μετά την ψήφιση του Ν. 4072/2012 και επιδίωξε νομοθετική τροπολογία του Ν. 4072/2012 που να επανεφέρει για αυτού του είδους τις εταιρίες τις προγενέστερες διατάξεις για την ευθύνη των απλών μελών για τα χρέη πριν το 2012 και τα μέλη πριν το 2012 ( από την ημέρα ισχύος του Ν. 4072/12). 
Μετά από πολύ προσπάθεια και μετά από τρικλοποδιές φθάνει στην τελική λύση του θέματος μέσα από την κατάθεση Υπουργικής τροπολογίας σε νομοσχέδιο που ο ΣΥΡΙΖΑ τον τίμησε να είναι κεντρικός εισηγητής αναγνωρίζοντας την μεγάλη προσπάθεια του για να λυθεί το τεράστιο θέμα των 1200 αγροτών και μη που δεν θα λυνόταν ποτέ αν δεν το «έτρεχε» τόσο πολύ και από τόσο κοντά τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Υπουργική τροπολογία που θα λύσει το «ΑΘΗΝΑ» : 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
στο σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου ………………………………………………… με τίτλο:
«………………………………………………………………..»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται η ευθύνη των εταίρων αστικών εταιρειών στο ποσό της αξίας εταιρικής μερίδας τους υπό την προϋπόθεση ότι απέκτησαν την εταιρική ιδιότητα και οι σχετικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4072/2012 (Α’ 86), ήτοι την 11η Απριλίου 2012. Επιπλέον, οι εταίροι δεν πρέπει να συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο,  αντιμετωπίζεται το κοινωνικό πρόβλημα, που έχει ήδη καταστεί οξύ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες, της εις ολόκληρον ευθύνης εταίρων, οι οποίοι αφενός δεν είχαν καμία ανάμιξη στη διαχείριση και διοίκηση των ΑμΚΕ και αφετέρου δεν προσδοκούσαν οικονομικά ωφελήματα από τη δράση τους, μέσω διανομής κερδών ή άλλου τρόπου.

Η νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται και από τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου, που επιβάλλει ιδίως τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων ρυθμίσεων και η οποία πρέπει να τηρείται με αυστηρότητα όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Σημειωτέον δε ότι σε όλα τα καταστατικά των εταιρειών, που συνεστήθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, ρητά αναγράφεται ότι η λειτουργία αυτών των εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του ΑΚ, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται η ευθύνη των απλών εταίρων στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς. Δηλαδή, όταν τα απλά μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν ως εταίροι σ’ αυτήν την νομική μορφή εταιρείας, γνώριζαν ότι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και προφανώς δεν θα συμμετείχαν εάν γνώριζαν ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία, παρότι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών των εταιρειών για χρέη προς ιδιώτες ή το δημόσιο (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ). Σύμφωνα δε και με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α., βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο ν. 2238/1994), και υπερισχύει του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης νομικής ισχύος».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ …..
Τροποποίηση του ν.4072/2012 (Α΄ 86)

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του ν.4072/2012 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
 «4. α. Σε εταιρεία του άρθρου 270, οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού της εταιρικής μερίδας τους, όταν  η είσοδός τους στην εταιρεία και η γέννηση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δε συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.» 
β.Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμούσες ενώπιον  των Δικαστηρίων υποθέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με το άρθρο … τροποποιείται το άρθρο 294 του ν. 4072/2012, το οποίο έχει σήμερα ως εξής:
«Άρθρο 294 - Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και στις εταιρείες, οι οποίες κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 - 28, 38, 39, 47 - 50 και 64 του Εμπορικού Νόμου.
3. Οι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εμπορικές εταιρείες που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός εξαμήνου να προβούν σε καταχώριση της σχετικής εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 251.»
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Αναγκαιότητα και καταλληλότητα
Η προτεινόμενη διάταξη, ακολουθώντας την θέση της θεωρίας και της νομολογίας, επιδιώκει να αμβλύνει τα δυσμενή αποτελέσματα που προκλήθηκαν με την αναδρομική ανατροπή του καθεστώτος της ευθύνης των εταίρων αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών από περιορισμένη σε παράλληλη, απεριόριστη και εις ολόκληρο. 
2. Συνέπειες στην κοινωνία, τους πολίτες, την οικονομία και τη Δημόσια Διοίκηση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αμβλυνθούν δυσμενείς συνέπειες που έχουν προκληθεί για τους εταίρους αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που βρέθηκαν υπόλογοι για εταιρικά χρέη χωρίς ούτε να εμπλέκονται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, ούτε να επιδιώκουν κέρδος από τη συμμετοχή τους σε αυτή, ούτε, πολύ περισσότερο, να γνωρίζουν την σχετική συνέπεια όταν αποφάσιζαν να συστήσουν ή να συμμετάσχουν στην εταιρεία. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου για τις πριν την έναρξη ισχύος του νόμου έννομες σχέσεις και συνέπειες χωρίς να θίγεται η βούληση του νομοθέτη για τις μετά την έναρξη ισχύος του νόμου εφαρμοστέες ρυθμίσεις.
3. Αρμοδιότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Τήρηση νομοτεχνικών κανόνων
Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της καλής νομοθέτησης.
5. Διαφάνεια – κοινωνική συμμετοχή
Η τελική διατύπωση της διάταξης προέκυψε ύστερα από παρατηρήσεις τόσο των φορέων της αγοράς, όσο και των εφαρμοστών δικαίου, καθώς και των συναρμόδιων υπηρεσιών. 

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

9 σχόλια:

 1. ΜΠΡΑΒΟ ΜΠΡΑΒΟΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΑΝ ΣΦΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΜΕΤΕΩΡΟΥΣ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σηφακη σε προλαβε,παλι η Τζακρη, εβγαλε πρωτη την τροπολογία.Εδω που τα λεμε, εαν ο καρασμανης δεν κατεθετε στην βουλη, τα στοιχεια, οτι δεν επεβαρυναμε το δημοσιο ουτε ενα ευρω, ακομα Σηφακη θα ελεγες, οτι θα πληρωσουμε,αλλα λιγοτερα απο αυτα που ελεγε η τζακρη.Εαν πεις οτι δεν ειναι ετσι, θα βγαλω βιντεο, απο το κινητό μου που κατεγραψα , που ειναι τρανη αποδειξη, που ελεγες θα πληρωσουμε.τουλάχιστον η Τζακρη το παραδεχεται..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπαρχει ανθρωπος που να μην ξερει ποιος ελυσε το "ΑΘΗΝΑ". Ολοι τωρα τρεχουν απο πισω να γλυψουν κανενα κοκκαλακι...
   Υπαρχουν τα δημοσιευματα, οι μεγαλες και μικρες συσκεψεις και η τροπολογια πριν μισο χρονο του βουλευτη οταν ολοι οι αλλοι τον ελεγαν λαικιστη...
   Τα fake news στην Αθηνα, στα χωρια της Πελλας ολοι ξερουν και διωχνουν τους σφετεριστες των ενεργειων αλλων...

   Διαγραφή
  2. Ποιος το έλυσε βρε παιδιά αφού δεν έχει λυθεί μόνο λόγια ακούμε με τα λόγια χτιζει ανωγεια και κατωγεια

   Διαγραφή
  3. Κάτσε κάτσε γιατί εδώ έχουν πολύ πλακα.

   Διαγραφή
 3. Σηφάκη στο κόπυ-πάστε τουλάχιστον είσαι άψογος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Σηφακης κάνει τα λόγια πράξη, όλοι ξέρουμε ότι είναι αυτός που προώθησε και δούλεψε αρκετά για τη λύση της ΟΠ ΑΘΗΝΑ.Ειναι καθαρα δική του επιτυχία, όσο κι αν προσπαθειτε να το μειώσετε... Ακυρωνεστε και εκτιθεστε...

   Διαγραφή
 4. Σηφακη και γω το χω τραβηγμενο, απο το κινητο μου που ελεγες με κατι αλγοριθμους θα πληρωσουμε λιγοτερα απο αυτα της Τζάκρη.Μονο, ο Καρασμανης ελεγε δεν χρωσταμε τιποτα, δεν πληρωνουνε τιποτε γιατι δεν πηραμε ουτε ενα ευρω απο το δημοσιο και θυμαμαι στη βουλη την Παπανατσιου την στριμωξε αγρια και την αναγκασε να πει οτι θα το λυσει.Αντε Αντε προχωρα το θα γλιξεις κανενα κοκ κοκκαλακι απο κανενα ξεχασμενο συριζεο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.