Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Γ. Σηφάκης: Αισθάνομαι δικαιωμένος - Πρόβλημα ΟΠ «ΑΘΗΝΑ» ΤΕΛΟΣ – Ψηφίστηκε η τροπολογία


Απαλλαγή των απλών μελών – Λύτρωση για 1200 αγρότες (και μη) που είχαν εγκλωβιστεί άδικα για υπόθεση πριν από 25 χρόνια 
Έπρεπε να έλθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δοθεί λύση 

Όπως έλεγε από τον Οκτώβριο ο βουλευτής τροποποιείται ο Ν. 4072/12 όσον αφορά την ευθύνη των απλών μελών για τις εταιρίες του άρθρου 270 με απαλλαγή των απλών μελών για τα μέλη που εισήλθαν στην αστική εταιρία πριν την 11/04/12 και για υποχρεώσεις της εταιρίας πριν την 11/04/12
Ο Γιάννης Σηφάκης που έμεινε μόνος να προσπαθεί πολιτική λύση πριν ένα ενάμιση περίπου χρόνο ( όταν άλλοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση πολιτικής λύσης) αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ευχαριστεί τους συναρμόδιους Υπουργούς ( Γιάννη Δραγασάκη, Στέργιο Πιτσιόρλα, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Κατερίνα Παπανάτσιου, Μιχάλη Καλογήρου) αλλά και τους αγρότες για την υπομονή τους για ένα θέμα που η λύση του πέρασε από χίλια μύρια κύματα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
στο σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  με τίτλο:
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί ( εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους ( EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ  ΡΥΘΜΙΣΗ :  

Άρθρο 103
Τροποποίηση του ν.4072/2012 (Α΄ 86)

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του ν.4072/2012 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
 «4. α. Σε εταιρεία του άρθρου 270, οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού της εταιρικής μερίδας τους, όταν  η είσοδός τους στην εταιρεία και η γέννηση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δε συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.» 
β.Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμούσες ενώπιον  των Δικαστηρίων υποθέσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται η ευθύνη των εταίρων αστικών εταιρειών στο ποσό της αξίας εταιρικής μερίδας τους υπό την προϋπόθεση ότι απέκτησαν την εταιρική ιδιότητα και οι σχετικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4072/2012 (Α’ 86), ήτοι την 11η Απριλίου 2012. Επιπλέον, οι εταίροι δεν πρέπει να συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο,  αντιμετωπίζεται το κοινωνικό πρόβλημα, που έχει ήδη καταστεί οξύ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες, της εις ολόκληρον ευθύνης εταίρων, οι οποίοι αφενός δεν είχαν καμία ανάμιξη στη διαχείριση και διοίκηση των ΑμΚΕ και αφετέρου δεν προσδοκούσαν οικονομικά ωφελήματα από τη δράση τους, μέσω διανομής κερδών ή άλλου τρόπου.

Η νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται και από τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου, που επιβάλλει ιδίως τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων ρυθμίσεων και η οποία πρέπει να τηρείται με αυστηρότητα όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Σημειωτέον δε ότι σε όλα τα καταστατικά των εταιρειών, που συνεστήθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, ρητά αναγράφεται ότι η λειτουργία αυτών των εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του ΑΚ, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται η ευθύνη των απλών εταίρων στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς. Δηλαδή, όταν τα απλά μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν ως εταίροι σ’ αυτήν την νομική μορφή εταιρείας, γνώριζαν ότι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και προφανώς δεν θα συμμετείχαν εάν γνώριζαν ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία, παρότι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών των εταιρειών για χρέη προς ιδιώτες ή το δημόσιο (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ). Σύμφωνα δε και με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α., βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο ν. 2238/1994), και υπερισχύει του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης νομικής ισχύος».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με το άρθρο … τροποποιείται το άρθρο 294 του ν. 4072/2012, το οποίο έχει σήμερα ως εξής:
«Άρθρο 294 - Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και στις εταιρείες, οι οποίες κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 - 28, 38, 39, 47 - 50 και 64 του Εμπορικού Νόμου.
3. Οι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εμπορικές εταιρείες που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός εξαμήνου να προβούν σε καταχώριση της σχετικής εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 251.»

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Αναγκαιότητα και καταλληλότητα
Η προτεινόμενη διάταξη, ακολουθώντας την θέση της θεωρίας και της νομολογίας, επιδιώκει να αμβλύνει τα δυσμενή αποτελέσματα που προκλήθηκαν με την αναδρομική ανατροπή του καθεστώτος της ευθύνης των εταίρων αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών από περιορισμένη σε παράλληλη, απεριόριστη και εις ολόκληρο. 
2. Συνέπειες στην κοινωνία, τους πολίτες, την οικονομία και τη Δημόσια Διοίκηση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αμβλυνθούν δυσμενείς συνέπειες που έχουν προκληθεί για τους εταίρους αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που βρέθηκαν υπόλογοι για εταιρικά χρέη χωρίς ούτε να εμπλέκονται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, ούτε να επιδιώκουν κέρδος από τη συμμετοχή τους σε αυτή, ούτε, πολύ περισσότερο, να γνωρίζουν την σχετική συνέπεια όταν αποφάσιζαν να συστήσουν ή να συμμετάσχουν στην εταιρεία. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου για τις πριν την έναρξη ισχύος του νόμου έννομες σχέσεις και συνέπειες χωρίς να θίγεται η βούληση του νομοθέτη για τις μετά την έναρξη ισχύος του νόμου εφαρμοστέες ρυθμίσεις.
3. Αρμοδιότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Τήρηση νομοτεχνικών κανόνων
Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της καλής νομοθέτησης.
5. Διαφάνεια – κοινωνική συμμετοχή
Η τελική διατύπωση της διάταξης προέκυψε ύστερα από παρατηρήσεις τόσο των φορέων της αγοράς, όσο και των εφαρμοστών δικαίου, καθώς και των συναρμόδιων υπηρεσιών.


Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

23 σχόλια:

 1. Η ΛΎΣΗ ΣΤΟ "ΑΘΗΝΑ" ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ: ΣΗΦΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΣ μην ήταν η Τζάκρη και δεν θα δίνονταν ποτέ λύση. ΜΠΡΑΒΟ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν ηταν η Τζακρη θα ειχαμε λυση απο τον Νοεμβριο αφου σημερα ψηφιστηκε η διαταξη που ειχε φερει ο Σηφακης απο τον Οκτωβριο...
   Αντε εκει στο γραφειο μην εκδηλωνετε τοσο πολυ την ψυχολογια σας...

   Διαγραφή
  2. Όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να πάνε να πιάσουν "στασιδι", είναι πασιφανες πλέον ότι η λυση άρχισε και τελείωσε με μεθοδευμενες και εύστοχες κινήσεις μόνο με τον Γιαννη Σηφακη!!!

   Διαγραφή
  3. Τη νύφη Τελικά Ποιος θα την πληρώσει?

   Διαγραφή
 3. Πολύ χαβαλε έχει να μαλώνουν ποιος έδωσε λυση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όντως έχει, τώρα που δόθηκε λύση, γιατί μέχρι πριν απο λίγες μέρες δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε.

   Διαγραφή
 4. Ναι μπράβο θοδωρα που άρχισες να ασχολείσαι γιατί σε τρέχει ο ΣΗΦΑΚΗΣ αλλιώς θα έκανες θοδωρα ότι κάνεις τόσα χρόνια βουλευτής ΤΙΠΟΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιάννη είσαι πολύ ωραίος φίλε ευχαριστούμε και ότι αφορά την άλλη που το έχει δει επαγγελματίας πολιτικος μαύρο στον μαυρογιαλουρο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γιατί ΡΕ 11.48 τόσο καιρογιατί δεν το προσπαθούσε η κολλητή σου να το προοθησει και να το λύσει και μόλις ασχολήθηκε ο σηφακας έτρεξε και αυτή από πίσω? ??Στο κάτω κάτω αυτή είναι παλιά στο κουρμπετι γιατί δεν κινήθηκε νωρίτερα? ? Άιντε βρε νομίζει η δικιά σου ότι ο κόσμος είναι χαζός ΕΕΕΕ λοιπόν όχι δεν είναι δυστυχώς γιαϋ την.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 11.48 πόσο χαζός παίζει να είσαι? ?????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ουτε η τζακρη ουτε ο σηφακης εδωσαν λυση αλλα η κυβερνση του ΣΥΡΙΖΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τι προσπαθεις και ποιον να πείσεις 11:48?? Ο Σηφακης είναι ο μόνος που έμεινε όρθιος και παλεψε για Πολιτική λυση, οταν όλοι οι άλλοι απογοήτευαν τους αγρότες, παίζοντας με τον "πόνο τους", λέγοντας μάλιστα πως δεν υφίσταται Πολιτικη λύση.... Ας λέμε τα πράγματα, με το ονομα τους... Σηφακης ίσον ΑΘΗΝΑ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Υπάρχει κόσμος ακόμη που θα ψηφίσουν σηφακη κ Τζάκρη ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μην τον στεναχωρείτε ρε παιδιά τον Σήφακα, θα πάθει υπερκόπωση. Τον αναγκάζετε όλη τη νύχτα να γράφει, ένα σχόλιο κάθε τρία λεπτά, δε βλέπετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΙΖΕ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ;
  ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΣΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ;
  ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;
  ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ;
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ Κ.Λ.Π
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδιάβαστος!!! πήγαινε να μελετήσεις και μετά ελα να μας πεις ποιος ήξερε τι συμβαίνει με τις ομάδες, ποιος ήταν να πληρώσει και ποιος θα πληρώσει τελικά. Δυστυχώς πριν εκφράζεις άποψη πρέπει να ενημερώνεσαι και όχι να πετάς ότι σου έρθει περιμένοντας κάποιος άλλος να σου γράψει την περίληψη.

   Διαγραφή
 13. Τουλάχιστον η Ντόρα ηταν ειλικρινής,εσυ σηφακη μας ελεγεςμε τους αλγόριθμους θα πληρώσουμε λιγότερα, μετα τον καρασμανη τα άλλαξες έλεγες μηδέν.Το χρωστάμε στην Ντορκα γιατί αυτή έκανε την τροπολογία. Μονοσταυρια Θεοδώρα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑΝΝΗ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Συγχαρητήρια και στους δυό.
  Ο Συφάκης ,όμως,είναι <>

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Σηφάκη βουλευτή του νομού μας, που μετά από πολύχρονο αγώνα έδωσε τέλος στην αγωνία και ταλαιπωρία των απλών μελών της Ο.Π ΑΘΗΝΑ, αφού ψηφίσθηκε χθες η τροπολογία του Ν.4072/12 και απαλλάσσονται τα απλά μέλη από την εις ολόκληρον ευθύνης και περιορίζεται στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς.
  Τον ευχαριστούμε, επειδή πρώτος και μόνος κατάλαβε το πρόβλημα και στάθηκε στο πλευρό των απλών μελών.
  Τον ευχαριστούμε, επειδή ενημέρωνε τους ενδιαφερόμενους για τις ενέργειές του σχετικά με την Ο.Π. ΑΘΗΝΑ.
  Τον ευχαριστούμε, γιατί όταν κάποιοι μας έστελναν σε δικηγορικά γραφεία και και δεν μας έδιναν καμιά ελπίδα για δίκαιη λύση, μας μετέδιδε την αισιοδοξία του για δικαίωση του αγώνα του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Για λύπηση είσαι 12:51

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.