Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συστήνεται Ομάδα Διαχείρισης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στο Δήμο Έδεσσας


Με απόφαση του Δημάρχου Έδεσσας, κ. Δημήτρη Γιάννου, συστάθηκε Ομάδα Διαχείρισης και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμένης διάδοσης του.

Η Ομάδα Διαχείρισης έχει ως αντικείμενο την παροχή βοήθειας σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, ΑμΕΑ και γενικά τους κατοίκους που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τα σπίτια τους.

Ουσιαστικά ενεργοποιούνται πλήρως οι δομές Βοήθεια στο Σπίτι και στελεχώνονται με εργαζόμενους των υπόλοιπων δομών και υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (ΕΥ ΖΗΝ, ΔΗΚΕΔΕ, Σχολικές Επιτροπές) των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται το σύνολο του προσωπικού και δημιουργείται μία μεγάλη ομάδα εργαζομένων στην υπηρεσία των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη στήριξης αυτή την δύσκολη περίοδο.

Έδρα της Ομάδας Διαχείρισης είναι το Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας και τη λειτουργία της ξεκινά από το πρωί της Παρασκευής, 20 Μαρτίου 2020. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
2381023101 και 2381027666
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: covid19.edessacity@gmail.com

Το ωράριο λειτουργίας για την εξυπηρέτηση στων συμπολιτών μας θα είναι 7:00 έως 22:00 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (θα υπάρχει πλήρης λειτουργία και το Σαββατοκύριακο).

Ο συντονισμός των εργαζομένων λόγω των συνθηκών έγινε σε υπαίθριο χώρο, με τις απαραίτητες μεταξύ τους αποστάσεις, από την Πρόεδρο της Ομάδας Διαχείρισης Νατάσα Ιατρίδου, τον Δήμαρχο Δημήτρη Γιάννου και τα διευθυντικά στελέχη του Δήμου Έδεσσας και της ΔΗΚΕΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.-Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 55/τ.Α ́/11-3-2020 ΦΕΚ.
3.-Τις αριθμ. α) ΔΙΔΑΔ/Φ69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) και β)
ΔΙΔΑΔ/Φ69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6 -6Ι1)εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών για «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» και «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» αντίστοιχα.
4.-Την ΑΠ 18659/ΕΓΚ23/17-3-2020 ΥΠΕΣ
5.-Την ανάγκη της Υπηρεσίας για τη σύσταση Ομάδας διαχείρισης και αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID- 19 και της ανάγκης εριορισμού
διάδοσης του στο Δήμο Έδεσσας.

Αποφασίζουμε:

1. Την σύσταση Ομάδας διαχείρισης και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του στο
Δήμο Έδεσσας.
Η ανωτέρω Ομάδα αποτελείται από:
- Την Πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΕ κα Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα, ως Πρόεδρο της Ομάδας
- Τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Έδεσσας, κο Κωνσταντίνο
Λαμπρόπουλο
- Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, κο Αθανάσιο Δήμτση
- Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κα Μαριάνθη
Ρούσκα
- Τον Διευθυντή της ΔΗΚΕΔΕ κο Κωνσταντίνο Τακατζόγλου 
- Τον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΔΕ κο Ηρακλή Συμεωνίδη
- Τον Προϊστάμενο Πληροφορικής κο Ευάγγελο Κυριακού.
- Την υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς κα Αικατερίνη Αθανασίου
2. Αντικείμενο της ως άνω Ομάδας
α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν
β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους
γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α)
δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β)
ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους
στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)
ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ
 η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.
3. Έδρα της Ομάδας είναι το Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας και τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα: 2381023101 και 2381027666.
 Διαθέσιμη ηλεκτρονική διεύθυνση για την ηλεκτρονική επικοινωνία η:
covid19.edessacity@gmail.com
4. Για την αποτελεσματική της λειτουργία η Ομάδα διαχείρισης έχει στη διάθεσή της όλο το
προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων (ΕΥ ΖΗΝ, ΔΗΚΕΔΕ,
Σχολικές Επιτροπές, ΔΕΥΑΕ) των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, βάσει της δυνατότητας που παρέχεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (Α’ 55).
5. Ανάλογα με τις εξελίξεις η Ομάδα εισηγείται την ενίσχυση με προσωπικό κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-3-2020 ΠΝΠ (Α’ 64).
6.Το ωράριο του προσωπικού ρυθμίζεται από την Ομάδα και μέσα στο πλαίσιο της Εργατικής Νομοθεσίας της χώρας μας.
7.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων το προσωπικό φέρει υποχρεωτικά όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας.
8.Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των αποφάσεων της ανωτέρω Ομάδας θα καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 


Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

3 σχόλια:

 1. Μία διαδήλωση δέκα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα στη διαπασών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μια ερώτηση. Ποιος ειναι ο υπάλληλος που ειναι ορισμένος στις σχολικές επιτροπές; κανένας; τότε τι λέει το δελτίο τύπου; φτάνει με τα ψέματα, φτάνει με τα υπερβολικά δελτία τύπου και τις φουσκωμένες δηλώσεις. Έργα κυρίες και κύριοι, έργα. Όλα τα άλλα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγω λεω να ασχοληθεις λιγο με τον εαυτο σου μη χρειαστεις και ψυχιατρο γιατι σε εχει παρει απο κατω και αντιδρας σε ολα θολωσες Ολα μα ολα ειναι κακα ο,τι κι αν κανει ο Γιαννου Ψυχωση ρε φιλε!Προσεχε πεφτει η αμυνα του οργανισμου σου και θα αρπαξεις ευκολα τον κορονοιο....καημενεεε!

   Διαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.