Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Πρόσληψη 65 υδρονομέων στο Δήμο Αλμωπίας - Υποβολή αιτήσεωνΟ Δήμος Αλμωπίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου,  μερικής απασχόλησης [επτά (7) ημερών εργασίας την εβδομάδα και τα ένσημα που τους αναλογούν θα είναι 25 το μήνα], με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 18/04/2022 έως  και την 26/04/2022 .
1. Αριθμός θέσεων 
Το δημοτικό συμβούλιο με την αρ. 21/22-03-2022  απόφασή   του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων   ως εξής:  
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 21/2022 απόφαση του την αρδευτική περίοδο  ήτοι από 01 Μαΐου 2022  έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης (234/2016 & 269/2012 ΑΔΣ) .
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα 
Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. 
β. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
γ.   Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο ή το 65ο κατόπιν αποφάσεως ειδικά αιτιολογημένης.  
δ.  Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγει.
ε.Να μην έχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τα άρθρα 12-17 και 169 του ν.3584/2007  (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων) (ΦΕΚ 143 Α’).
 
4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
 Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την
Κοινότητα που επιθυμούν να απασχοληθούν.
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
Α)   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Β]   Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου   περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο (πιστοποιητικό γέννησης)
Γ]Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης [μόνο οι έγγαμοι].
Δ] Αντίγραφο  Ποινικού Μητρώου   [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας].
Ε]   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  από την οποία να προκύπτει ότι 1] γνωρίζει γραφή και ανάγνωση , 2] ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχει  κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην  έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).
ΣΤ]  Και επιπλέον  όποια άλλα δικαιολογητικά αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται 
άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από την Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Αλμωπίας,(παρ.1 άρθρου 38 ν. 4795/2021   ΦΕΚ 62/A/17-4-2021) το οποίο  θα καθορίσει τον αριθμό και τα άτομα που θα διοριστούν για  συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης όπως ορίζονται στο πίνακα.  
Ο διορισμός των υδρονομικών οργάνων γίνεται μόνο εντός της χρονικής διάρκειας της αρδευτικής περιόδου,    όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομικών οργάνων θα καθορισθούν σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/ 6.5.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Διορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μετά από επιλογή της Οικονομικής Επιτροπής  για χρονικό διάστημα όπως ορίζονται στο πίνακα μέσα στη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ.
Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα 28.3/15-4-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΥΕΚ 60Α΄) όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τον Ν.3966/11 (ΥΕΚ 118/14-5-2011) άρθρο 58 παρ.5, το οποίο μας παραπέμπει στο άρθρο 211 του Ν.3584/2007.
Την εποπτεία των υδρονομέων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Άρδευσης (απόφαση ΔΣ 234/2016 ΑΔΑ : Ω44ΖΩΨΩ-Ο0Θ), ασκούν οι Τοπικές Επιτροπές άρδευσης. 

7. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεως τους. 
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους. 
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. 
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων. 
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. 
ζ.    Η  φύλαξη των αγροτικών κτημάτων που εφάπτονται των αρδευτικών αυλάκων ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτά.
η.   Έλεγχο και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, μηχανικών και ηλεκτρικών ο οποίος θα γίνεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες. 

8. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

9.  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων : 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι πέντε [5] εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης του Δήμου Αλμωπίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.dimosalmopias.gov.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  ήτοι : από 18/04/2022 έως και 26/04/2022 . 
Αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350276, 2384350282.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται.

 

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.