Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΑΣΕΠ - Γραπτός Διαγωνισμός με ύλη πανελλαδικών - Ειδικότητες, προθεσμίες, βαθμολογίαΣτην τελική ευθεία μπαίνει η προκήρυξη – πρόσκληση 2Γ/2022 που αφορά τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό για την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας εκδόθηκε το ΦΕΚ με την ύλη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο).
Ο διαγωνισμός αφορά 54 ειδικότητες (32 ΠΕ και 22 ΤΕ) με τα πτυχία να καθορίζονται από τους σχετικούς πίνακες.

Υποβολή αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά και γενικά προσόντα συμμετοχής , «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα (πρώτο στάδιο), προκειμένου οι επιτυχόντες να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Το Α.Σ.Ε.Π. μετά την υποβολή των αιτήσεων καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα συμμετεχόντων κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί. Ο έλεγχος του παραβόλου διενεργείται αυτόματα κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η οριστικοποίηση της αίτησης γίνεται μόνο με την επιβεβαίωση της πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου. Οι υποψήφιοι που δεν οριστικοποιούν την αίτησή τους, λόγω μη εμπρόθεσμης πληρωμής του αντιτίμου του παραβόλου, δεν εμφανίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Α.Σ.Ε.Π.. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν αποκλειόμενοι από τη διαδικασία λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’).
Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.
Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες: α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη είναι επιπέδου πανελλαδικών:  Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες: 1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου 1.1 Η μορφή του πολιτεύματος – Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία 1.2 Το κοινοβουλευτικό σύστημα – Σχέσεις των οργάνων 1.3 Κράτος δικαίου και ειδικότερα: 1.3.1 Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ) 1.3.2 Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ) 1.3.3 Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ. 93 παρ. 4 και 100 Σ) 1.3.4 Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ) 1.4 Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης 1.5 Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου 2. Θεμελιώδη Δικαιώματα 2.1 Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων 2.2 Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας 2.3 Περιορισμοί των δικαιωμάτων 2.4 Η αρχή της αναλογικότητας 2.5 Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης 2.6 Η αξία του ανθρώπου 3. Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης 3.1 Βουλή 3.2 Πρόεδρος της Δημοκρατίας 3.3 Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα 3.4 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 3.5 Υπουργοί – Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης 3.6 Δικαστική λειτουργία 3.7 Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 3.8 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού 3.9 Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες) 3.10 Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση 4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες) 4.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 4.2 Συμβούλιο Υπουργών 4.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4.4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5. Δημόσια Πολιτική 5.1 Έννοια της δημόσιας πολιτικής 5.2 Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής 5.3 Ομάδες συμφερόντων – Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών 5.4 Αρχές καλής νομοθέτησης 6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης 6.1 Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης 6.2 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’, Δ’) και ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’)] 6.3 Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα 6.4 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21) 7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει) 7.1 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων – Γενικές αρχές 7.2 Ψηφιακή διαφάνεια 7.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα 7.4 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών – Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης 7.5 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημοσίου τομέα 8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί 8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Έννοια 8.2 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Έννοια 8.3 Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης ΑΕΠ: Έννοια, Τύπος 8.4 Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Έννοια 8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Έννοια 8.6 Ανεργία (Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι): Έννοια-Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT 8.7 Πληθωρισμός: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις 8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία 9. Δημοσιονομική Πολιτική 9.1 Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/Λειτουργία 9.2 Προϋπολογισμός κράτους: Έννοια 9.3 Πλεόνασμα και Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία 9.4 Πρωτογενές έλλειμμα και Πρωτογενές Πλεόνασμα: Έννοια 9.5 Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα: Έννοια 9.6 Δημόσιο χρέος: Έννοια 9.7 Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι: Έννοια  Είδη φόρων: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις 9.9 Φορολογική βάση – Φορολογικά συστήματα – Προοδευτική φορολογία: Έννοια 9.10 Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: Έννοια 10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση 10.1 Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Έννοια 10.2 Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/Λειτουργία 10.3 Βιώσιμη ανάπτυξη: Έννοια 10.4 Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Έννοια κατά ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, Μορφές/Διακρίσεις και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.
Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Τρόπος – Χρόνος Διαγωνισμού
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα γνωστοποιούνται εγκαίρως, με ανακοινώσεις του Α.Σ.Ε.Π.. Τα θέματα μεταδίδονται ταυτόχρονα στα εξεταστικά κέντρα με το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Βαθμολόγηση
Η βαθμολόγηση των μαθημάτων/δοκιμασιών, γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, απαντήσεις. Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος/δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100. Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και αρνητική βαθμολόγηση, ο  βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδος. Η βαθμολογία στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αποτελείται από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που ο υποψήφιος συγκέντρωσε στα επιμέρους μαθήματα/δοκιμασίες αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, τα απαντητικά φύλλα όλων των συμμετεχόντων στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας και τους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να τους δημοσιοποιήσει. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη για την κατάταξή τους βαθμολογία βάσης στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό εγγράφονται σε πίνακα απορριπτέων. Άσκηση ενστάσεως δεν επιτρέπεται κατά της βαθμολογίας στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύνανται να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς της παρ.  1 του άρθρου  2 του ν. 4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.