Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Εκλογές 2023: Έρχεται η ΚΥΑ για το εκλογικό επίδομα – Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνταιΕντός της εβδομάδας ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης αναμένεται να δημοσιευτούν οι δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν, η μία τον προσδιορισμό του αριθμού των εργαζομένων ανά Δήμο που θα απασχοληθούν στην διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και η άλλη με τον προσδιορισμό της εκλογικής αποζημίωσης των εργαζομένων αυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, οι σχετικές λίστες σε ότι αφορά τον αριθμό των εργαζόμενων που υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικών, έχουν καταρτιστεί και όπως ανέφεραν πηγές του ΥΠΕΣ «εκκρεμεί μόνο η υπογραφή της σχετικής απόφασης από την υπηρεσιακή υπουργό».
Σημειώνουμε ότι η εκλογική αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με το νόμο 5043/2023 στον οποίο ορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο πρόκειται να προσδιοριστεί το ύψος του ποσού.
Αναλυτικά:
Άρθρο 74 -Χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 131 π.δ. 96/2007
Η παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116) τροποποιείται:
α) στο πρώτο εδάφιο:
αα) ως προς τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής φορείς,
αβ) με την πρόβλεψη απαλλαγής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης από τις νόμιμες κρατήσεις και την φορολογία εισοδήματος,
β) στο τρίτο εδάφιο ως προς το ανώτατο ύψος της συνολικής δαπάνης, γ) με νομοτεχνικές βελτιώσεις στο τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Εθνικού Τυπογραφείου, του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του πρώην ΕΤΑΑ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήμων, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, που δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε φορολογία εισοδήματος, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.
Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.»

Ποιο ήταν το ποσό της αποζημίωσης στις εκλογές του 2019
Το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών συνεργείων προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας που συστήθηκαν για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου είχε περιληφθεί  σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Σε ότι αφορά την αποζημίωση των εργαζομένων στους ΟΤΑ προβλεπόταν:
— Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατό τριάντα ευρώ (130,00 €).
— Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ
(1.750,00 €).
Αναλυτικά η εκλογική αποζημίωση καθοριζόταν ως εξής:
Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται καθορίζεται στο ποσό των 1.800 ευρώ με την επιφύλαξη των επομένων εδαφών:
α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των 310 ευρώ
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται στο ποσό των 800 ευρώ
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζεται στο ποσό των 350 ευρώ
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των 1.750
ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των 1.750 ευρώ
στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των 130 ευρώ
ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα έξι (66) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρι-σης, έως είκοσι δύο (22) άτομα, Προμηθειών και Υποδο-μών, έως είκοσι εννέα (29) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα (30) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα τρία (43) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου, έως δέκα (10) άτομα, καθορίζεται στο ποσό 2.400 λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτε-λούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και για τη συγκέντρωση, με-τάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.
Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Ποια είναι τα συνεργεία
Στα ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Ισότητας των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, του Εθνικού Τυπογραφείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών.

Εκλογική εργασία
Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των βεβαιώνεται, ως εξής:
– Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Ισότητας
των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
– Για το προσωπικό των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, από τον Ειδικό Γραμματέα Ιθαγένειας.
– Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, από τον οικείο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
– Για το προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου, από το Νομικό Σύμβουλο.
– Για το προσωπικό της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής, από τον οικείο Επίτροπο.
– Για το προσωπικό της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (πρώην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών), από τον οικείο
Προϊστάμενο.
– Για το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών
– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τον οικείο Συντονιστή
– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών από τον οικείο Περιφερειάρχη
– Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο.


Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

  1. Έχει να κατασπαταληθεί πάλι χρήμα χωρίς κάποιοι να το δικαιούνται.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.