Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν Αραβησσός και ΑχλαδοχώριΟι διαδικασίες για την καταβολή επιχορήγησης σε πληγείσες επιχειρήσεις.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, οι Δημοτικές Κοινότητες Αραβησσού και Αχλαδοχωρίου, της Δ.Ε. Κύρρου του Δήμου Πέλλας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση), που εκδηλώθηκαν στις 04 Ιουνίου 2023, στις παραπάνω περιοχές.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων έως και 04 Δεκεμβρίου 2023. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης.

Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Κοινοτήτων Αραβησσού και Αχλαδοχωρίου, είχε ζητήσει, αμέσως μετά την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων, ο Αντιπεριφερειάρχης, Ιορδάνης Τζαμτζής με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ., Απόστολο Τζιτζικώστα και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ.

Ο κ. Τζαμτζής αποτύπωνε στην επιστολή του τη διαμορφωθείσα κατάσταση στις παραπάνω περιοχές, όπως τα προβλήματα σε δημοτικές και δημόσιες υποδομές και δίκτυα (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα γεφύρωσης, πλημμυρισμένες καλλιέργειες, κλπ), σε οικίες και λοιπές εγκαταστάσεις.

Ήδη ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής κρατικής αρωγής, για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών των επιχειρήσεων, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες της 28ης Μαΐου και 4ης Ιουνίου 2023, σε περιοχές του Δήμου Πέλλας, με σκοπό την επιχορήγηση ή την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών.

Οι προαναφερθείσες κατηγορίες μπορούν να αιτηθούν την καταβολή επιχορήγησης, μετά από σχετική αίτηση, την οποία υποβάλλουν στην ΠΕ Πέλλας. Η επιχορήγηση παρέχεται κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4797/2021(Α’66).

Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, περιλαμβάνονται οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες (επιχειρήσεις) οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα.

Επίσης, δικαιούχοι επιχορήγησης δύναται να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Προϋποθέσεις της επιχορήγησης
Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα, πλην των ζημιών σε κτίρια.

Οι ανωτέρω κατηγορίες, είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης εφόσον:
• ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και συνεχίζουν να λειτουργούν (με τον ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο,

• έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητά τους στην οριοθετημένη περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών,

• έχουν υποστεί υλικές ζημίες σε στοιχεία ενεργητικού τους ως άμεση συνέπεια της θεομηνίας. Επιπλέον, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι αγρότες πρέπει:

• Να υποβάλλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου.

• Να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Κατηγορίες ζημιών
1. Εξοπλισμός και μέσα παραγωγής: Καλύπτονται ζημιές που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται:
Στις περιπτώσεις ξενοδοχείων: καρέκλες, ψυγεία, κρεβάτια, κλιματισμός, ιματισμός, καυστήρες, κλπ.
Στις περιπτώσεις εμπορικών καταστημάτων: γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ταμειακές μηχανές, κλπ.
Στις περιπτώσεις ιατρείων: ιατρικά μηχανήματα, κλπ.
Στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων: αγωγοί, ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία, λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός κ.λπ.

Στα μέσα παραγωγής συγκαταλέγονται επίσης και σκάφη εφόσον αποτελούν παραγωγικό μέσο για τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ενδεικτικά στις περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών ως εξοπλισμός νοούνται τα τρακτέρ, μηχανήματα συγκομιδής, αντλιοστάσια, θερμοκήπια, πομώνες, κλπ., ενώ ως μέσα παραγωγής νοούνται και το έγγειο κεφάλαιο, εφόσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες και όχι ενοικιαστές, τα δέντρα πολυετούς καλλιέργειας, κλπ.

2. Πρώτες ύλες, εμπορεύματα και αποθηκευμένα προϊόντα: Για παράδειγμα, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ως πρώτες ύλες νοούνται και τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, κλπ., ενώ ως εμπορεύματα νοούνται και τα αποθέματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, που έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής.

3. Αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης: Πρόκειται για φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης που έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονταν εντός της οριοθετημένης περιοχής. Στις περιπτώσεις ιδιοκτητών ταξί περιλαμβάνονται και τα οχήματα τους, δηλαδή τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ταξί).

Διαδικασία
Οι αιτήσεις των δικαιούχων κατατίθενται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Διοικητήριο, Έδεσσα), Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, γραφείο 323, 3ος όροφος. Υπεύθυνοι παραλαβής των αιτήσεων είναι οι κκ. Καφετζής Κωνσταντίνος και Αδραμιτιανός Βασίλης, με τηλέφωνα επικοινωνίας 23813-51256 και

23813-51202 αντίστοιχα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους την προεκτυπωμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, (διατίθεται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Πέλλας), καθώς και:

1. Σύντομο ιστορικό του Συμβάντος,
2. Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κ.λπ.),
3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
4. Φορολογικές Δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 και Ε3 προηγούμενου έτους θεομηνίας), Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας),
5. Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική από το νόμο),
6. Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά,
7. Φωτογραφίες,
8. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπά παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές),
9. Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις,
10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας,
11. ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης,
12. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών το συντομότερο δυνατό.

Υπόδειγμα Αίτησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, για τη θεομηνία που έπληξε την ΔΕ/ΤΚ …………………………………………… του Δήμου………………………………………..….. της ΠΕ …………………………….

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Επωνυμία επιχείρησης : ……………………………………………………………………...............................................

Διεύθυνση δραστηριότητας επιχείρησης : …………………………………………………………................................

Δήμος: ………………………………………………………………………………………………………………

Δημοτική/Τοπική κοινότητα: …………………………………………………………………………………………………

Νόμιμος εκπρόσωπος : ……………………………………………………………………………………………………….

Αντικείμενο δραστηριότητας : ……………………………………………………………………………………………….

ΑΦΜ/ΔΟΥ:………………………………………………………………………………………………

Σταθερό τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………………………………………

Κινητό τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού:
...............................................................................................................................

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η επιχείρηση μου βρίσκεται στην περιοχή του

Δήμου ………..…………..................................(περιοχή)………………………………………………που επλήγη από

………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................

την (ημερομηνία)…………………………………………….. και υπέστη τις παρακάτω ζημιές, που

τεκμηριώνω με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΞΙΑ
Κτηριακά (Ιδιόκτητα
κατά πλήρη κυριότητα)
Εξοπλισμός
Πρώτες ύλες
Εμπορεύματα
Μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου
Αποθηκευμένα
Προϊόντα
Φορτηγά Αυτοκίνητα
(δημόσιας και
ιδιωτικής χρήσης),
Αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης

Συνολική ζημία
Επίσης δηλώνω ότι επιθυμώ η Επιτροπή Κρατικής Αρωγής να διενεργήσει αυτοψία την επιχείρησή μου με σκοπό την καταγραφή και την εκτίμηση των ανωτέρω ζημιών και συνυποβάλω τα εξής δικαιολογητικά ή θα τα υποβάλλω σε διάστημα ενός μήνα στην επιτροπή κρατικής αρωγής:

- Σύντομο ιστορικό του συμβάντος

 Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (Άδεια/Γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, κτλ).

- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

- Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης (προηγούμενου έτους θεομηνίας), Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας)

- Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική από το νόμο)

-  Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά

  Φωτογραφίες

 - Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και λοιπά παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους Προμηθευτές)

- Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας.

- ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας ( σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης)

ΕΔΕΣΣΑ…………………….

Ο αιτών / ουσα και Δηλών/ουσα

(σφραγίδα επιχείρησης – υπογραφή)
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

3 comments:

 1. Όσο πηραν τα μαγαζιά της Αριδαίας λεφτά απο τις πλημυρες,αλλο τοσο θα παρουν και αυτοί.Τωρα που τους δωσατε αυτοδυναμία? Το 2027 θα τους ξαναδείτε στα χωρια σας παλι για να ζητησουν ψηφο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς όπως το γράφεις το 2027.Μόνο μην ξεχάσουν τους φωτογράφους

   Διαγραφή
 2. Πολλοί ημέτεροι και ψηφοφόροι σε αυτά τα χωριά. Ελπίζω να αποζημιωθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.