Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας - Τα θέματα


Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00΄, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τοποθέτηση ή μη ενός προστατευτικού εμποδίου «Π» επί του πεζοδρομίου, στην οδό Αθ. Στόγιου 22, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

2. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου, αλλαγής θέσης δενδροδόχου και φύτευσης νέου δένδρου, στην οδό Παστέρ 2, στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

3. Διάλυση ή μη της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Κτηματογράφηση περιοχής επέκτασης στην περιοχή Κισόρτσι – Ανασύνταξη Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής και Υδραυλική Μελέτη (προκαταρκτική και οριστική μελέτη) για τη διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος στο Κισόρτσι» (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ., για την υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» - έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ., για την υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» - έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ., για την «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας με σκοπό την εναρμόνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων» - έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

7. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς του Δήμου Έδεσσας - Β΄ Φάση» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

8. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας - Α΄ Φάση» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/2021) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

9. Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

10. Έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β’ Φάση)» (ΥΠΟ1) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

11. Έγκριση μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του Έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή, συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 34/2018) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

14. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

16. Απευθείας αγορά ακινήτου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητας Άγρα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

17. Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Δ) στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

19. Μεταστέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

20. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Εισηγητής: Νομική υπηρεσία).

21. Έγκριση της αριθμ. 38/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2023 ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ)

22. Έγκριση της αριθμ. 39/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Υποχρεωτική Αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) 2023 – στοχοθεσίας ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ)

23. Έγκριση της αριθμ. 41/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού οι. Έτους 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ)

24. Έγκριση της αριθμ. 27/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022 και της έκθεσης διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε).

25. Έγκριση της αριθμ. 28/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «Απολογισμός έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε).

26. Έγκριση της αριθμ. 31/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «Υποβολή αιτήματος προς τον Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε).

27. Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

28. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

29. Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και των συνοδών του έργων), συνολικής ισχύος 15,00 MW, με την ονομασία «Σκύδρα 1» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαυροπούλι», στην Τ.Κ. Μαρίνης, της Δ.Ε. Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας, ΠΕ Ημαθίας και στις Τ.Κ. Πλατάνης και Δ.Κ. Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, ΠΕ Πέλλας, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2209828926) Φορέας του έργου: GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC Μ.Ι.Κ.Ε.» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

30. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην ΔΕ Βεγορίτιδας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

2 comments:

 1. σώστε τη Λίμνη απ τους καταπατητες...μας έχουν πάρει χαμπάρι και τα κανάλια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εκεί στη Μοναστηρίου 46 περίπου με ποια απόφαση κόπηκαν δυο δέντρα μπορείτε να μας ενημερώστε;
  Και κάτι ακόμα. Στην 25η μαρτίου από το γήπεδο προς τα πέρα που φαλακρώσατε τον τόπο, πότε έχετε σκοπό να φυτέψετε τα μετρημένα δέντρα για τα οποία αφήσατε χώρο στα νέα πεζοδρόμια;
  Kρανίου τόπος κατάντησε.
  Μήπως περιμένουμε την ολοκλήρωση της ανάπλασης όλης της περιοχής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.