Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ποιες επιχειρήσεις θα λάβουν εκ των υστέρων επιστρεπτέα προκαταβολήΣτη φορολογική διοίκηση επιστρέφουν για επανέλεγχο χιλιάδες αιτήσεις για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής που είχαν απορριφθεί από την ΑΑΔΕ. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ολοκλήρωσε τον σχετικό έλεγχο και πλέον η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης αυτή θα καταβληθεί άμεσα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την απόφαση

- Τα Οικονομικά δεδομένα υπολογίζονται εκ νέου, για την αξιολόγηση του αιτήματος επανεξέτασης με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης. Το αίτημα επανεξέτασης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένο και στοιχειοθετημένο, ενώ κάθε γενικόλογη αναφορά δύναται να απορριφθεί ως αόριστη.

β) Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο "MyBusinessSupport" το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται. Τα στοιχεία για τα οποία υπήρχε η υποχρέωση να συμπληρωθούν εκ των υστέρων της υποβολής της αίτησης χορήγησης, γίνονται αποδεκτά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωριστεί στην ως άνω πλατφόρμα έως 31.3.2021.

γ) Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα φορολογικά έτη 2019, 2020 έως 31.3.2022 και το φορολογικό έτος 2021 έως 31.12.2023, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν. Ειδικά οι επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Νοεμβρίου ως 31 Οκτωβρίου ή και από 1 Δεκεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και 2020, έως την 31η.05.2022.

δ) Κατά την καταχώριση των οικονομικών δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για την επανεξέταση θα πρέπει οι αιτούσες επιχειρήσεις:

- Να έχουν πραγματοποιήσει αριθμητικά σφάλματα που αφορούν αποκλειστικά σε αναριθμητισμούς, ή σφάλματα στην χρήση των μηδενικών ψηφίων ή της υποδιαστολής για στοιχεία που έχουν καταχωριστεί, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "MyBusinessSupport", ή στον κωδικό 312 (Κύκλος εργασιών ΦΠΑ) της δήλωσης ΦΠΑ, ή στον κωδικό 047 (Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) ή/και

- Να μην έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ο ως άνω κωδικός έχει συμπληρωθεί με μηδέν ή με λάθος ποσό.

Για την διαπίστωση των αριθμητικών σφαλμάτων εφαρμόζονται τα εξής:

α) Συγκρίνεται η εσφαλμένη καταχώριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "MyBusinessSupport" ή στις δηλώσεις που έχουν ληφθεί υπόψη με τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλει. Τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί εκ των υστέρων της υποβολής του αιτήματος επανεξέτασης στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν λαμβάνονται υπόψη. Το άθροισμα των αριθμητικών ψηφίων των στοιχείων της καταχώρισης που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση ως ορθή πρέπει να ισούται ακριβώς με το άθροισμα των ψηφίων της ως άνω εσφαλμένης καταχώρισης.

β) Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι υποκείμενη σε ΦΠΑ και τηρεί διπλογραφικά βιβλία, τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει πρέπει να ταυτίζονται ακριβώς με τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ έως 31.12.2023 για την αντίστοιχη φορολογική περίοδο ή να διαφέρουν αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%).
γ) Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι υποκείμενη σε ΦΠΑ και τηρεί απλογραφικά βιβλία:

i) Εάν η εσφαλμένη καταχώριση αφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "MyBusinessSupport", το άθροισμα των μηνιαίων στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "MyBusinessSupport", για τους μήνες που περιλαμβάνονται ημερολογιακά στην αντίστοιχη τρίμηνη φορολογική περίοδο της δήλωσης ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει για τις μηνιαίες καταχωρίσεις που υφίσταται εσφαλμένη καταχώριση, πρέπει να διαφέρει αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ έως 31.12.2023 για την ως άνω φορολογική περίοδο.

ii) Εάν η εσφαλμένη καταχώριση αφορά σε δήλωση ΦΠΑ που έχει ληφθεί υπόψη, τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει πρέπει να ταυτίζονται ακριβώς με τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ έως 31.12.2023 για την ίδια φορολογική περίοδο ή να διαφέρουν αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%).

δ) Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι υποκείμενη και απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ:

i) Εάν η εσφαλμένη καταχώριση αφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "MyBusinessSupport", το άθροισμα των μηνιαίων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "MyBusinessSupport" για τα ακαθάριστα έσοδα, για τους μήνες που περιλαμβάνονται ημερολογιακά στην αντίστοιχη διαχειριστική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει για τις μηνιαίες καταχωρήσεις που υφίσταται εσφαλμένη καταχώριση, πρέπει να διαφέρει αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 047) της τελευταίας υποβληθείσας έως 31.12.2023 κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για την ως άνω διαχειριστική περίοδο.

Εφόσον για μέρος της ως άνω διαχειριστικής περιόδου, δεν υπάρχουν μηνιαία στοιχεία καταχωρημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "MyBusinessSupport", τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από αναγωγή των δηλωθέντων στοιχείων ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της αντίστοιχης διαχειριστικής περιόδου σε μηνιαία βάση, με βάση την τελευταία υποβληθείσα έως 31.12.2023 κατάσταση οικονομικών στοιχείων.

ii) Εάν η εσφαλμένη καταχώριση αφορά στα δηλωθέντα στοιχεία ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει πρέπει να διαφέρει αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας έως 31.12.2023 κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για την ίδια διαχειριστική περίοδο.

Εφόσον για κάποια αιτούσα επιχείρηση προσδιορίζονται νέα οικονομικά δεδομένα, αυτά λαμβάνονται υπόψη και για τον εκ νέου υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης των αιτήσεων χορήγησης που έχουν υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση. Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τυχόν ποσά που είναι μικρότερα σε σχέση με το ποσό που έχει καταβληθεί στις αιτούσες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν βεβαίωση λόγω αχρεώστητης καταβολής.

Η καταβολή τυχόν ποσών ενισχύσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καταβάλλονται στις αιτούσες επιχειρήσεις μόνο εφόσον ισχύουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Πραγματοποιείται αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ, κατά την κρίση της, ως προς την αξιοπιστία των οικονομικών δεδομένων που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις

β) Δεν έχουν πραγματοποιήσει παύση εργασιών κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης.

γ) Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

capital.gr
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.