Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Γρήγορο Internet: Έρχονται νέα voucher διάρκειας 12 μηνών - Όλες οι λεπτομέρειεςΈρχονται voucher για γρήγορο  internet. Πρόκειται για το πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» το οποίο επιχορηγεί την απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας από νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους του αρχικού κόστους σύνδεσης και των μηνιαίων τελών της ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας για μία  12 μηνών
Επίσης επισημαίνεται πως το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

Το νομοσχέδιο
Σημειώνεται δε πως  το πρόγραμμα αυτό  συμπεριλαμβάνεται στο  άρθρο 34 του νέου νομοσχεδίου «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης». Αναλυτικά:
«Άρθρο 34 Πρόγραμμα «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme»)

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit» («Gigabit Connectivity Voucher Scheme») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.). Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα μέσω συστήματος επιταγών (vouchers), που διατίθενται στους δικαιούχους για την κάλυψη του κόστους απόκτησης ευρυζωνικής σύνδεσης υπερ-υψηλής ταχύτητας (Υπηρεσία Gigabit).
2. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα φυσικά πρόσωπα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (L 124), εφόσον σωρευτικά:

α) εμπίπτουν, κατά περίπτωση, είτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352), είτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187),

β) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 6 του παρόντος, καθώς και το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, και διαμένουν, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή έχουν την έδρα τους, αν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που καλύπτονται από δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων, και δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα download μεγαλύτερη των 100 Mbps, τηρουμένων των ειδικότερων ορών και προϋποθέσεων που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 6 του παρόντος.

3. Κάθε δικαιούχος, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. και αιτείται την έκδοση της επιταγής. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον αυτές πληρούνται, εκδίδει την επιταγή επ’ ονόματι του δικαιούχου.

4. Οι δικαιούχοι, μετά από την έκδοση της επιταγής, δύνανται να τη χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση υπερ-υψηλής ταχύτητας επιλέγοντας μεταξύ των εγκεκριμένων προσφορών των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μετά από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, λαμβάνουν το ποσό της επιταγής σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην κοινή απόφαση της παρ. 6 του παρόντος.

5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).»
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.