VW
AGROexpert

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Άρθρο της Θεοδώρας Τζάκρη: Πολιτική για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Στόχος όλων των κυβερνήσεων του κόσμου είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, η κυριότερη επίπτωση της οποίας είναι ότι στερεί σημαντικά έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, με συνέπεια να περιορίζονται τα οφέλη της αναδιανεμητικής πολι-τικής και η ποιότητα και η ποσότητα των παρεχόμενων από το Δημόσιο υπηρεσιών.

Ακόμη, οδηγεί σε αύξηση των φορολογικών συντελεστών, με αποτέλεσμα τη στρέ-βλωση της δομής της οικονομίας και τη διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας, δια-ταράσσοντας τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και εν τέλει οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τους θεσμούς.

Για αυτούς τους λόγους ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όταν ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης αμέσως δεσμεύτηκε ότι «εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα σταματήσουμε τη φοροδιαφυγή».

Δεν ήταν βέβαια ο πρώτος πρωθυπουργός που προέβαινε σε τέτοια δήλωση, είναι όμως ο πρώτος πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που αξιοποιώντας το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο (Νόμοι 2523/1997, 4305/2014, 4316/2014), αλλά και διευρύνοντάς το με νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Οικονο-μικού Εισαγγελέα, η ανεξαρτητοποίηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφο-ριών, με τελευταία την τροποποίηση με τον Νόμο 4472/2017 και προπάντων έχο-ντας την πολιτική βούληση της υλοποίησης αυτού του στόχου, έδωσε όχι μόνο τα εργαλεία, αλλά κυρίως τις κατευθύνσεις για την απαρέγκλιτη εφαρμογή του συγκε-κριμένου νομικού πλαισίου.

Μπορούμε πλέον να μιλάμε με στοιχεία για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας στον τομέα της έρευνας, του εντοπισμού, του ελέγχου της φορο-διαφυγής και των απτών αποτελεσμάτων αυτών, με οικονομικά μεγέθη και αριθμούς.


Η καθιέρωση του θεσμού του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ήταν αδιαμφι-σβήτητα το έναυσμα στον αγώνα της πάταξης της φοροδιαφυγής.

Η εφαρμογή όμως, από τις αρχές του 2015, του δικαιώματος πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους φορολο-γικών και οικονομικών εγκλημάτων, χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς της νο-μοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και κυρίως η δυνατότητά του να προβαίνει, με διάταξή του, σε δεσμεύ-

σεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών εν γένει στοιχείων προς τον σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, ήταν το ισχυρό όπλο για να υπάρ-ξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στον αγώνα αυτό.

Έτσι, το 2015 έγινε η δέσμευση 283 τραπεζικών λογαριασμών, με διαφορές μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων ύψους, κατά μέσο όρο, άνω των 10.000.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η διαφορά αγγίζει ακόμη και το 1 δισ.

Από αυτές παραμένουν ενεργές 93, για τις οποίες συνεχίζεται ο έλεγχος και έχει νο-μίμως παραταθεί ο χρόνος της δέσμευσης των λογαριασμών. Από τις υπόλοιπες 190 περιπτώσεις ελάχιστες έχουν αρχειοθετηθεί και οι περισσότερες έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, ενώ συνεχίζεται η δέσμευση.

Το 2016 έγινε η δέσμευση 228 τραπεζικών λογαριασμών, από τις οποίες υποθέσεις παραμένουν ενεργές οι 118, για τις οποίες ισχύει ό,τι και παραπάνω. Είναι αξιοση-μείωτο ότι το 2017 έγινε δέσμευση λογαριασμών μόνον σε 17 περιπτώσεις, από τις οποίες παραμένουν ενεργές οι 11.

Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι ο πολίτης για πρώτη φορά μέχρι σήμερα αντιλήφ-θηκε ότι το κράτος εφαρμόζει τον νόμο και δραστηριοποιεί αποφασιστικά και απα-ρέγκλιτα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του, οπότε προκειμένου να αποφύγει ο πο-λίτης τη μακροχρόνια δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του, αλλά και τα με-γάλα πρόστιμα λόγω της βέβαιης πλέον διαπίστωσης της ανακρίβειας της δήλωσής του, προβαίνει σε δήλωση των πραγματικών εισοδημάτων του και στη συνέχεια στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου.

Και αφετέρου, στην ψήφιση και εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4446/2016 (άρθρα 57 έως 61) «περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθό-ντων ετών» κατ’ εφαρμογή των οποίων δηλώθηκαν οικειοθελώς 4,7 δισ. ευρώ, πέ-ραν των ανωτέρω αναφερομένων και ύστερα από εκκαθάριση μέρους των δηλωθέ-ντων εισοδημάτων βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν φόροι και προσαυξήσεις περί-που 370 εκατ. ευρώ.

Με την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας της δέσμευσης έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος 528 λογαριασμών, από τους οποίους αν υπολογιστεί μέσος όρος προκύ-πτουσας διαφοράς 10.000.000 τουλάχιστον, ανά περίπτωση, συνάγεται ότι έχει ε-ντοπιστεί μέχρι σήμερα αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ύψους 5.280.000.000 ευ-ρώ, επί της οποίας έχει ήδη καταλογιστεί ο αναλογών φόρος και οι νόμιμες προ-σαυξήσεις.

Πέραν όμως του τόσο σημαντικού οικονομικού αποτελέσματος, πρέπει να κατα-γραφεί ότι με την εφαρμογή των παραπάνω νόμων αρχίζει να δημιουργείται στους πολίτες φορολογική συνείδηση και να καλλιεργείται φορολογική παιδεία.

Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης και η συντονισμένη προσπάθεια κράτους και πολιτών, έστω και εξ ανάγκης στην αρχή, μπορούν να φέ-

ρουν σημαντικό αποτέλεσμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, που αποτελεί το πρώτο αλλά το σημαντικότερο βήμα στον αγώνα αυτό, δεδομένου ότι πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, όπως η σύσταση του προβλεπόμενου από τον νόμο αυτο-τελούς τμήματος Γραμματείας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την τα-χύτερη ολοκλήρωση του ελέγχου, αλλά και η προώθηση μέσω της δικαστικής συν-δρομής της δυνατότητας ελέγχου και των εκτός Ελλάδος τραπεζικών λογαριασμών φορολογούμενων στην Ελλάδα.

efsyn.gr 
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…