Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, στις 12:00μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού.
Θέμα 2ο: Έγκριση για την κατάρτιση προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2018, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού.
Θέμα 3ο: Έγκριση για την κατάρτιση προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών έτους 2018 :
Α. Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Β. Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από α)ίδιους πόρους, β) Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό (πρόγραμμα ανταποδοτικών τελών), γ) υπόλοιπα πιστώσεων ΟΣΚ και τόκων και δ) Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ταμειακού υπολοίπου ΣΑΕ 016, έτους 2018.
Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Γ. Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Δ. Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενων (α) από ίδιους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) και (β) ΟΣΚ & τόκους.
Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Ε. Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)
Εισηγητής : Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
ΣΤ. Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, χρηματοδοτούμενων από (α) ίδιους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) και (β) ΟΣΚ
Εισηγητής : Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
Ζ. Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.
Η. Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, χρηματοδοτούμενων (α) από ίδιους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων), (β) ΟΣΚ και (γ) ΤΕΟ
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.
Θ. Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγήτρια : Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
Ι. Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων (α) από ίδιους πόρους (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων), (β) ΥΠΕΣΣΔΑ, (γ) πρόστιμα, (δ) τόκους, (ε) ΟΣΚ και (στ) λοιπά της ΠΕ Πιερίας.
Εισηγήτρια : Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
ΙΑ. Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγητής :Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΙΒ. Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά τέλη, τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων και πρόστιμα).
Εισηγητής :Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
ΙΓ. Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγητής :Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
ΙΔ. Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).
Εισηγητής :Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 4ο: Έγκριση για την απόσυρση και εκποίηση δύο μηχανημάτων έργων και ενός φορτηγού ιδιοκτησίας της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.
Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Πέλλας στην επιτροπή “Εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή” σύμφωνα με το Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161Α/15-8-1999).
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.
Θέμα 6ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του υποέργου 2- “Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους Χουνκιάρ Τζαμί στην Έδεσσα (Β΄ φάση) προϋπολογισμού 451.232,58 €, του έργου “Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού M. Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου” του Δ. Έδεσσας με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.
Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.
Θέμα 7ο: Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα : Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας», τον ορισμό εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους που θα συμμετέχουν στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων από την Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Σερρών για το έτος 2018 για τη συγκρότηση της επιτροπής : Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων (ν.2881/2001 ΦΕΚ 16Α) του Λιμεναρχείου Καβάλας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών
Θέμα 10ο: Διαγραφή λόγω κλοπής του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3481 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια : Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Θέμα 11ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.


Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…