Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 6ης, 7ης & 8ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης & 24ης Απριλίου & 7ης Μαΐου 2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Επικαιροποίηση της αρ. 161/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στο Ο.Τ. 3 του Βαροσίου της Έδεσσας για αποχαρακτηρισμό χώρου από χώρο Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Μακεδονικού αγώνα σε χώρο με χρήση κατοικίας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Λήψη απόφασης για αλλαγή ή μη στάθμευσης σε τμήμα της οδού Αγίου Δημητρίου 9 από οδό Π. Γρηγορίου Ε΄ ως Πέλλης (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
4. Λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης περιορισμένης χρονικής διάρκειας, στην οδό Αθ. Στόγιου της Έδεσσας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» - Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «α) Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Έδεσσας: “Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέιντερ)” και β) Προμήθεια ενός καινούργιου δονητικού οδοστρωτήρα πεζού χειριστή» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
8. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής των Προμηθειών : «α) Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Έδεσσας: “Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (Γκρέιντερ)” και β) Προμήθεια ενός καινούργιου δονητικού οδοστρωτήρα πεζού χειριστή»
9. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
11. Έγκριση δαπανών μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
12. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
13. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Άρνισσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Παναγίτσας(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Λύση της σύμβασης μίσθωσης και αναπλειστηριασμός του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Βρυττών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17. Επικαιροποίηση της αριθμ. 352/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αγορά ακινήτου και δωρεάν παραχώρησή του στο Σύλλογο Γονέων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Έδεσσας για χρήση του ως στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18. Εξέταση αιτημάτων για αναπροσαρμογή - μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19. Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας πληροφορικής (αρθρ. 82 Ν.4483/2017) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
21. Εκλογή υδρονομέων για τη Δ.Κ. Έδεσσας και τις Τ.Κ. Καρυδιάς, Φλαμουριάς, Νησίου, Περαίας, Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).
22. Υποβολή προκήρυξης για τη χορήγηση δύο αδειών στάσιμου εμπορίου για επαγγελματίες πωλητές,  με είδη εμπορίας «πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης», στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
23. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δ. Έδεσσας: προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ)» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
24. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κολυμβητηρίου Έδεσσας)» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
25. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Επισκευή, συντήρηση και κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους, Δήμου Έδεσσας)» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
26. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστίας πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
27. Συμπλήρωση της αριθμ. 160/2018 απόφασης με θέμα «Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
28. Έγκριση της αριθμ. 29/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ») (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…