Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Γ. Σηφάκης: Ιδρύθηκαν και ορίστηκαν ΔΣ στους νέους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Βόρα- Πάϊκου- Βέρμιου με έδρα την Έδεσσα

Και Λιμνών Δυτ. Μακεδονίας ( μαζί με Λίμνη Βεγορίτιδα) με έδρα την Καστοριά - Σημαντική απόφαση για την προστασία του περιβάλλοντος 

Στο ΔΣ των φορέων ο Πέτρος Τσαρκνιάς ( Χιονοδρομικός Σύλλογος Αλμωπίας) και Νίκος Μούλας ( Πρόεδρος συλλόγου προστασίας Λίμνης Βεγορίτιδας) αντίστοιχα 
Ο φορέας προστατευόμενων περιοχών Βόρα- Πάϊκου – Βέρμιου έχει έδρα την Έδεσσα. 
Ο βουλευτής συμμετείχε ενεργά στην διαβούλευση και τις αποφάσεις ίδρυσης των νέων φορέων διαχείρισης, του ορισμού της έδρας του ενός φορέα στην Έδεσσα καθώς και στην συμμετοχή στο 7μελές ΔΣ τους εκπροσώπων τοπικών συλλόγων. 
Η κυβέρνηση ίδρυσε για πρώτη φορά τους προαναφερόμενους φορείς διαχείρισης αποδεικνύοντας έμπρακτα την προτεραιότητα της στην βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελείται.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4519/20.02.18 «Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις» οι αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ είναι : 


α) η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 3318/3028/11.12.1998 (Β’ 1289), 14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β’ 645), 37338/1807 /Ε103/ 1.9.2010 (Β’ 1495) και 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β’ 415), που ενσωμάτωσαν αντίστοιχα τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά, 

β) η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης, 

γ) η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

δ) η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων, 

ε) η αποτελεσματική, χρηστή και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, Τεύχος Α’ 25/20.02.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5439 

στ) η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους, 

ζ) η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, περιλαμβανομένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιοχές ευθύνης τους, τα οποία διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της παραγράφου 1, 

η) η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το προστατευτέο αντικείμενο, 

θ) η παροχή γνώμης μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του ΦΔΠΠ από τις αρμόδιες αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του. Αν ο ΦΔΠΠ δεν εκφέρει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η συμφωνία του, 

ι) η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του ΦΔΠΠ, 


ια) η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.), των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για το χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισης όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα, 

ιβ) η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς του ΦΔΠΠ, 

ιγ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής,

ιδ) η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής ευθύνης τους και της συμβατής οικοανάπτυξης των περιοχών προστασίας, 
ιε) η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, οι ΦΔΠΠ εισηγούνται ή αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, για τις περιοχές ευθύνης τους, τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες οι οποίες συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα τα εκδιδόμενα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει. Επίσης, οι ΦΔΠΠ μπορεί να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής, 

ιστ) η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το ΦΔΠΠ ή μισθώνονται από αυτόν, η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των αναγκαίων παρεμβάσεων που προβλέπονται στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περίπτωσης ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, καθώς και στο οικείο σχέδιο διαχείρισης,

ιζ) η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ, ιη) η συνδρομή στη χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση των πορισμάτων από τις παραπάνω δραστηριότητες στον οικείο ΦΔΠΠ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, 

ιθ) η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

κ) η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και λιμενικές αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους, 

κα) η κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Για την εκπλήρωση του έργου τους, οι ΦΔΠΠ συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Οι ΦΔΠΠ μπορεί να συνεργάζονται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης τους. 

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

25 σχόλια:

 1. κυριακη πρωι πρωι ο σηφακασ την πεταξε την ανακοινωση, δειγμα οτι εργαζεται νυχτα μερα 24/7
  δεν πας να ανψεις κανενα κερι μερα που ειναι;
  ξεχασα, αριστερος και εκκλησια, πραγματα ασυμβατα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ενώ οι δεξιοί όλοι είστε όλοι καθαροσπόρια.Αγιοι άνθρωποι!!!

   Διαγραφή
  2. 9:32π.μ. Ο Σηφακης τουλάχιστον εργαζεται, όπως λες νυχτα- μέρα και αποδεικνυεται έμπρακτα, για το καλό του τόπου σου και το μέλλον των παιδιών σου. Ενώ εσύ το μόνο που κάνεις είναι να επικρινεις και να σχολιάζεις αρνητικα κάθε καλό. Ειλικρινά απορω?? Άραγε πληρωνεσαι για τα σχόλια που κάνεις? Αυτή είναι η δουλειά σου? Γιατί είναι αδιανόητο και ίσως υστεροβουλο να κριτικαρεις κάποιον αρνητικά που παράγει ωφέλιμο έργο. Μη τα ισοπεδωσουμε όλα... Υπάρχουν και όρια στην εμπαθεια.. .

   Διαγραφή
 2. Έλα 9:37π.μ. Και εσύ που δεν είσαι αριστερός και πηγαίνεις μάλλον εκκλησια, και είσαι και '' καλός άνθρωπος '' είπες πρωί πρωί να ρίξεις την κακία σου..... Άναψε κανένα κερί γιατι ΝΔ δε βλέπω σύντομα στο προσκήνιο ... Με το όνειρο θα μείνεις....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Άγιος άνθρωπος, ο δεξιός, αφού πήγε εκκλησία, αναψε το κερί του, έκανε ταματα για την εκλογή της ΝΔ( γιατί αλλιώς δε βγαίνει) σαν καλος Χριστιανός έριξε τη λάσπη του και την κακία του σε κάποιον που εργάζεται για το κοινό καλό... Δε ντρεπομαστε λέω εγώ.. Ρε συ η Αντιπολιτευση είναι βολική.. Λες, υποσχεσαι ότι θέλεις χωρίς να κάνεις τίποτα... Και γίνεσαι ήρωας... Όπως ο Μητσοτακης.... Και οι ομοιοι του..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΗΦΑΚΗ 4 ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εκεί στο γραφείο του Σηφάκη άλλη δουλειά δεν έχετε απο το να απαντάτε σε μυνήματα που δεν σας αρέσουν;Βλέπετε η Ντορκα δεν απαντάει σε κανένα,κάνει τη δουλειά της και μας γράφει όλους ξέρετε που,όσο για τους άλλους σχολιαστές,πολύ αισιόδοξους σας βρίσκω.Ούτε ακούτε ούτε βλέπετε το μπαχαλο της Βουλής όπου βουλευτές αλλάζουν κόμματα ώστε να κρατηθεί όρθια η Κυβέρνηση την οποία στηρίζετε,προσπαθώντας να βγάλει αυτή την θητεία και σεις προσδοκατε για την επόμενη.Τα ψωμιά σας τελείωσαν πάρτε το χαμπάρι.Το φουμο έρχεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρόσεχε εσύ, γιατί το φούμο έρχεται όντως σκληρό κι αβισαλαιο και θα πονεσεις πολύ ομως!!!

   Διαγραφή
 6. Ο Σηφάκης έλυσε το Σκοπιανό και θέλει να λύσει και τα υπόλοιπα. Άντε και

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αρκετά 3:56μ.μ. Και3:57μ.μ. Έχετε ξεφύγει τελειως μου φαινετα!!!!Από τον πανικό σας γράφετε ότι θέλετε. Το να υπάρχουν άνθρωποι που αγανακτουν με τις κακίες σας και θέλουν να σας απαντήσουν, δε σας πέρασε καν από το μυαλό? Σας ενοχλει που πολλοι άνθρωποι στηρίζουν τον Σηφακη, όπως και εγώ.Αυτο είναι το πρόβλημα σας. Τι περιμενατε δηλαδή, να μην έχει υποστηρικτές ο Σηφακης? Είστε βαθιά νυχτωμενοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο εκ των υποστηρικτών του Σηφάκη στο ΔΣ του φορέα.
   Εσένα τι σου έταξε???
   Και κάτι ακόμα.
   Εσείς οι πολλοί υποστηρικτές.
   Με βάρδιες απαντάτε η κάνετε και υπερωριες?

   Διαγραφή
  2. Η εκλογές ήρθαν η Μακεδόνες δεν ξεχνάμε

   Διαγραφή
 8. Μπράβο στον Σηφάκη . Φτιάξτε και άλλες υπηρεσίες να γιγαντωθεί η γραφειοκρατία ... Διοριστεί και άλλους ... Το δέντρο που γεννάει λεφτά ζεί ακόμα ... Δεν ψοφαει η γέλαδα που λέγεται Ελλάδα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Για Σου Σηφάκη Μακεδόνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΣΗΦΆΚΗΣ τώρα και στο ΝΑΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αποτελεί ντροπή άνθρωποι που βγήκαν βουλευτές με την σημαία του συριζα δήθεν να σχίσουν μνημόνια και να καταργήσουν ΕΝΦΙΑ αντί αυτού ξεπούλησαν την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας κατά επιταγή των ξένων φυσικά το θέλαν και οι ίδιοι όντας απόγονοι εαμιτών. Δεν μας ενδιαφέρει το δήθεν έργο σας είστε κυβέρνηση με ημερομηνία λήξης και ανεπιθύμητοι στην Πέλλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και Εσένα θέλουμε να πουλήσουμε , αλλά ποιός να σε πάρει , να σε κάνει τι;

   Διαγραφή
 12. Καλά τι παθατε? Ομαδικη παρακρουση!!! πίσω από κάθε θετικό σχόλιο, βλέπετε μόνο τον Σηφακη? Όλη η Αλμωπια , ένας Σηφακης.... Α ρε Σηφακη!!! τι τους κάνεις και δεν μπορούν να σε ξεχάσουν!!! Είσαι πανταχού παρων...και τα πάντα πληρών..... Σίγουρα κάτι καλό κάνεις και τους ενοχλείς. Μόνο που ξεχνούν κάτι, εσύ φάνηκε, έχεις τα κότσια και απαντάς επώνυμα... Δε χρειάζεσαι δεκανικια ..... Ενώ κάποιοι άλλοι κρυβονται και Λουφαζουν.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ΌΣΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΙ ΠΟΛΎ ΘΑ ΠΕΡΙΜΈΝΕΤΕ ΑΛΛΆ ΜΗΝ ΣΚΑΤΕ Η ΑΝΑΜΟΝΉ ΚΑΝΕΙ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΎΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΠΟΛΎ ΑΠΌ ΑΥΤΉΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΈΝΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η εκλογές γαρ εγγύς πανικός σας έχει πιάσει στην ελληνική μοναδική Μακεδονία θα είστε τρίτο κόμμα Πέλλα χωρίς βουλευτή

   Διαγραφή
 14. αντε ρε στα στα γυδια ρε σηφακηι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΣΧΕΤΟΝΤΑΒΑΤΣΗΔΕΣ ΧΑΡΤΟΓΙΑΚΑΔΕΣ ΛΟΥΣΤΡΙΝΟΓΑΜΠΡΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΎΕΤΑΙ ΌΤΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ Η ΚΑΤΆΡΑ ΤΗΣ ΝΔ ΒΡΕ ΑΝΤΕ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑ ΚΑΡΆΒΙ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΕΔΏ ΝΑ ΞΕΒΡΟΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δεν κατάλαβα 8:14μ.μ. Δηλαδή εσύ στηρίζεις καποιον μονο με ανταλλαγματα? Μην κρίνεις '' εξ ιδίων τα αλλοτρια''. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε τη γνώμη μας, σας ενοχλει η καλοπροαιρετη κριτική και την βαφτιζετε στημένη, ενώ την κακοπροαιρετη, νορμάλ. Εκεί γιατί δεν μιλάς? Δε σε συμφερει μήπως, γιατι εκεί κάνετε βαρδιες και υπερωρίες? Στηρίζουμε Σηφακη γιατί το αξιζει, κατάλαβες!!! Η να το ξαναπώ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 10.42 Παρακαλώ πολύ τι εννοείς που δεν μπορείς να συντάξεις μια πρόταση που να βγαίνει και νόημα δλδ και θες να έχεις και αποψη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Άσε 11:17μ.μ, θα αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι στον 10:42μ.μ. Να το ακούει μετά την επανεκλογη του Συριζα....Και του Σηφακη.... ''ροβολατα, ροβολα τα γιδια και τα προβατα''. Έλα 10:42 στο στοιχειο σου εισαι, τυχερε!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…