Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ανακοίνωση για την εγγραφή νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πέλλας

Προς τους γονείς ή κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα παιδιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Προκειμένου να υποβάλλετε τις σχετικές αιτήσεις για εγγραφή ή επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, σας ενημερώνουμε ότι οι δομές των Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν εντός του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ είναι οι παρακάτω :

1. Α Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών - Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά (περιοχή ΙΚΑ) Τηλ. 23820 22503

2. Γ Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών - Στράντζης 16 (Παλιά Αγορά) Τηλ.23820 21313

3. ΣΤ Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών - Εργατικές Κατοικίες Τηλ. 23820 29322

4. Παιδικός Σταθμός Πενταπλατάνου - Πενταπλάτανος Τηλ. 23820 22030

5. Παιδικός Σταθμός Γαλατάδων - Γαλατάδες Τηλ.2382041977

6. Παιδικός Σταθμός  Πέλλας - Πέλλα Τηλ. 23820 31836

7. Παιδικός Σταθμός  Μυλοτόπου - Μυλότοπος Τηλ.23820 51246

8. Β Παιδικός Σταθμός Κρύας Βρύσης - Κρύα Βρύση Τηλ.23820 61509

9. Παιδικός Σταθμός Ακρολίμνης - Ακρολίμνη Τηλ. 23820 62455
10 Παιδικός Σταθμός Αγίου Λουκά Άγιος Λουκάς Τηλ. 23820 62881

11. Παιδικός Σταθμός Παλαιφύτου -  Παλαίφυτο Τηλ. 23820 43070

12. Παιδικός Σταθμός Καρυώτισσας -  Καρυώτισσα Τηλ. 23820 41226

13. Παιδικός Σταθμός Αραβησσού -  Αραβησσός Τηλ. 23820 99181

14. Παιδικός Σταθμός Νέας Πέλλας -  Νέα Πέλλα Τηλ. 23820 32091

15. Παιδικός Σταθμός Αθύρων -  Άθυρα Τηλ. 23910 91494

16. Παιδικός Σταθμός Αμπελειών -  Αμπελειές Τηλ. 23820 94211

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών

1.α. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της της αριθμ. 41087/29-11-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017, τεύχος Β΄, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Ειδικότερα, στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
β. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία εγγραφής.
2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς  Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων.
3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται κανονικά στους Παιδικούς Σταθμούς από 10 Μαΐου μέχρι και 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές αξιολογούνται από την ορισθείσα επιτροπή βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και εγκρίνονται τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

Αίτηση που δε θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα μένει εκτός διαδικασίας επιλογής. (Διότι δεν θα μπορεί να αξιολογηθεί και να γίνει η κατάταξη της, με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στα οποία στηρίζεται η μοριοδότηση)
Μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης και για διάστημα 5 ημερών θα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των γονέων σχετικά με τα αποτελέσματα.

Για την εγγραφή νηπίου στους Παιδικούς Σταθμούς λαμβάνεται υπ’ όψιν η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας  του γονέα – κηδεμόνα, ώστε η κατανομή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς να γίνει χωροταξικά στο βαθμό που είναι  εφικτό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπουαυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε  φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Για τις αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται εκ νέου όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β) δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για γονείς με παιδί ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
2. Για νήπιο μονογονεϊκής  οικογένειας απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
4. Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
Οι άνεργες μητέρες, οι εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες παρακαλούνται να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο δωρεάν ευρωπαϊκό  πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr)

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς και στις προϊστάμενες προσχολικής αγωγής του ΚΕΚΑΠΠΑ Δ. Πέλλας

1. Παπαδοπούλου Μαρία 
2. Καρυπίδου Δέσποινα 
3. Παπαδοπούλου Μαρία 
Στο Τηλ.23820 21313

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.
ΣΚΟΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφού σας ευχαριστήσουμε για την μοναδική εκτίμηση και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Ηλεκτρονική Εφημερίδα karatzova.com, καθιστώντας την πρώτη -με διαφορά- σε επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι:

Στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης των αναγνωστών- επισκεπτών της η Η.Ε. karatzova.com θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής.

Όμως θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε με σαφήνεια ότι σε καμία περίπτωση η Η.Ε. δεν δημοσιεύει σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού, φασιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Από όπου και αν προέρχονται, όπου και αν απευθύνονται…

Είναι αυτονόητο επίσης ότι τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και όχι κατ' ανάγκην την άποψη της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι…