Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Οι προοπτικές και η προώθηση του αγροτοδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα


Της Θεοδώρας Τζάκρη Βουλευτή Πέλλας - ΣΥΡΙΖΑ

Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς τομείς, συμμετέχοντας σε ποσοστό 21% στην συνολική Ελληνική Οικονομία. Στον τομέα επιχειρούν περίπου 1.300 εταιρίες δημιουργώντας 70.000 θέσεις εργασίας.

Ο πρωτογενής αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, συνεισφέροντας με 2,9% στο ΑΕΠ (έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη) και 14% στην απασχόληση (έναντι 5% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη). Αποτελεί δε, τον κύριο τροφοδότη του τομέα της μεταποίησης τροφίμων στη χώρα, ο οποίος με τη σειρά του παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Τα παραγόμενα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα καλύπτουν πάνω από το 17% των εξαγωγών της χώρας, συνεισφέροντας σημαντικά στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Η ελληνική γεωργία και η εγχώρια γεωργική παραγωγή καλείται σήμερα να λειτουργήσει σε ένα δυσμενές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις. Από τη μια η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού επιβάλλει την αύξηση παραγωγής τροφίμων, ωστόσο σημαντικοί περιορισμοί που αφορούν πρωτίστως στην εξάντληση των φυσικών πόρων εμποδίζουν αυτή την αύξηση.

Για τους λόγους αυτούς, η στήριξη της γεωργίας είναι απαραίτητη και αποτελεί μάλιστα και στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι η πιο παλιά κοινή πολιτική της Ένωσης. Το πλαίσιο της ΚΑΠ δημιουργεί τις προϋποθέσεις γι’ αυτό τον προσανατολισμό της γεωργίας. Στους στόχους αυτής της πολιτικής περιλαμβάνονται η βιώσιμη αύξηση της αγροτικής παραγωγής με εστίαση στον εξορθολογισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας, στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και στη σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος.

Με βάση τον εθνικό μας φάκελο της ΚΑΠ [άμεσες ενισχύσεις - Πυλώνας Ι και Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - Πυλώνας ΙΙ], την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν στην ελληνική αγροτική οικονομία 19,6 δις €.


Οι άμεσες ενισχύσεις έχει αποδειχτεί ότι παίζουν τον πολύ σημαντικό ρόλο του αναγκαίου συμπληρώματος του ήδη χαμηλού γεωργικού εισοδήματος και κάθε χρόνο χορηγούνται περίπου 2 δις € στους αγρότες (βασική ενίσχυση, πρασίνισμα, συνδεδεμένες ενισχύσεις κ.λπ.).

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2014 - 2020 έχει σχεδιαστεί για τον διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από μέτρα, προγράμματα και επενδύσεις κοινοτικής ενίσχυσης 4,7

δις €, που μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή, μπορεί να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις €. Έχουν προκηρυχτεί ήδη 21 μέτρα του Προγράμματος, ανάμεσά τους τα σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η σύσταση ομάδων παραγωγών, η πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών, ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές πρακτικές κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το ποσό των 1,6 δις € του ΠΑΑ το οποίο έχει κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα έχουν επωφεληθεί άμεσα 437000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ 27000 νέοι αγρότες λαμβάνουν ενίσχυση για την πρώτη εγκατάστασή τους.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 που εγκρίθηκε το ΠΑΑ μέχρι σήμερα έχει δεσμευτεί το 82,6% της συνολικής δημόσιας δαπάνης σε συνεχιζόμενα και νέα έργα (που αντιστοιχεί σε περίπου 3,9 δις €).

Σε παράλληλη τροχιά και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) ύψους 523 εκ. € για την περίοδο 2014-2020, έχουν ενεργοποιηθεί μέτρα ύψους 350 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 67% της συνολικής δαπάνης του προγράμματος.

(*) Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τόσο το ΠΑΑ όσο και το ΕΠΑλΘ εγκρίθηκαν τελευταία, στην εκπνοή του 2015, καθότι μετά την αρχική τους το καλοκαίρι του 2014 είχαν επιστραφεί στις ελληνικές αρχές με υπερβολικά μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων.

Παράλληλα πραγματοποιούνται άλλες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο, καθώς και εθνικές νομοθετικές παρεμβάσεις, που άλλες έχουν ολοκληρωθεί και άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση και στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας, όπως:

Η ετοιμότητα του διοικητικού μηχανισμού για την πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Η επεξεργασία του μέτρου για το ακατάσχετο των αγροτών, ώστε το ποσό των 1250 € να ισχύει σωρευτικά για τους αγρότες για έναν χρόνο.

Η ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τους αγρότες, που εντάσσονται σε προγράμματα, για τη διευκόλυνση της ρευστότητας είτε αφορά στην έγκαιρη πληρωμή της προκαταβολής είτε στην εγγυητική επιστολή προς τις τράπεζες.

Η επεξεργασία για το νομοθετικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών από υγιή αγροτικά συνεργατικά σχήματα, ώστε να δοθεί στις οργανώσεις των παραγωγών η δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνό πάγιο κεφάλαιο και εγκαταστάσεις.

Η αναζήτηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων για το νέο Μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας.

Η κατάρτιση του Ειδικού Σχεδίου για την στήριξη της κτηνοτροφίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγής, την διατροφική επάρκεια, την συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και τη συνέχιση παραγωγής φημισμένων ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει προκηρυχθεί το πρώτο διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης, με προτεραιότητα την Περιφέρεια της Ηπείρου.

Η προώθηση της μεσογειακής διατροφής και των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, μέσω του τουρισμού.

Η επεξεργασία νέου νομοσχεδίου για την αλιεία με κεντρικό πυρήνα τη διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων που αποτελούν την «τράπεζα» της αλιευτικής δραστηριότητας. Όσον αφορά το εργαλείο της βιντζότρατας, θα εφαρμοστεί αυστηρά το θεσμικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει.

Η σημαντική μείωση του χρόνου για τη χορήγηση αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, καθώς και προσπάθειες για την αναπροσαρμογή του κανονισμού του Οργανισμού ώστε να συμπεριληφθούν σύγχρονα φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Γι’ αυτό το θέμα, της κλιματικής αλλαγής και των ασθενειών που προκύπτουν από αυτήν, έχει ανοίξει συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κατάθεση τεκμηριωμένων απόψεων, κλιματολογικών δεδομένων κ.ά.

Η ορθή εφαρμογή των σκευασμάτων φυτοπροστασίας με την ενημέρωση των αγροτών διαμέσου των γεωπόνων και, δεύτερον, την έρευνα για νέες μεθόδους αντιμετώπισης που μειώνουν το κόστος παραγωγής.

Προς αυτή την κατεύθυνση σημειώνονται επίσης μέτρα όπως η θέσπιση του εργόσημου με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, η θέσπιση της κάρτας του αγρότη, η οποία θα λειτουργήσει με εγγύηση τις κοινοτικές επιδοτήσεις ως εργαλείο για την αντιμετώπιση του μεγάλου θέματος της ρευστότητας στον αγροτικό χώρο. Ο νόμος για την πληρωμή των 60 ημερών για τα νωπά και φθαρτά αγροτικά προϊόντα κ.λπ.

Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα θα πρέπει να στηριχτεί σε δυο κεντρικές κατευθύνσεις, στη βελτίωση, με όρους αποδοτικότητας, του μοντέλου της παραγωγής ομοειδών αγροτικών προϊόντων, που συνδέεται με τις επιδοτήσεις και χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές και υψηλό ανταγωνισμό (και στο οποίο συχνά οι όροι ανταγωνισμού λόγω των διαρθρωτικών μας προβλημάτων είναι άνισοι) και στη σταδιακή μετατόπιση του παραγωγικού προτύπου προς αυτό της παραγωγής προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας, των οποίων οι τιμές είναι υψηλότερες και οι όροι του ανταγωνισμού ευνοϊκότεροι για την αγροτική παραγωγή μας. Επιπλέον, επιτακτική καθίσταται και η συστηματικότερη σύνδεσή του με την ευρύτερη οικονομία (βιομηχανία, τουρισμός), τους λοιπούς κλάδους του αγροδιατροφικού συστήματος και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

7 σχόλια:

 1. ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ..............ΘΑ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΕΤΕ...................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φροντίσαμε να μας καταστρέψετε κυρία μου τώρα έρχεται η σειρά μας να σας στείλουμε στο παρελθόν με μαύρα γράμματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στοιχεία αναξιόπιστα και αντιγραφές απο καπου αλλου.. Ποιον ειδες άραγε να γραφει για αγροτικά και άρχισες και εσυ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τα φουγάρα τί έγιναν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κα Τζάκρη είστε τελείως ανενημέρωτη. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ε. Επιτροπή αυτούσιο, όπως κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2014 από τον τότε υπουργό κ. Καρασμάνη. Αυτό το πρόγραμμα που εσείς επικαλείστε στην ομιλία σας και που εφαρμόζεται τώρα είναι το ίδιο και απαράλλακτο με εκείνο που κατάρτισε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η προηγούμενη κυβέρνηση στις 17 Ιουλίου του 2014. Πολύ απλά ο κ. Αποστόλου αποφάσισε να ασχοληθεί με το Πρόγραμμα μετά τον Οκτώβριο του 2015, ύστερα από την επανεκλογή του και αφού στο διάστημα των 10 μηνών κρατούσε αραχνιασμένες στα συρτάρια του γραφείου του τις απαντήσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου επί των παρατηρήσεων της Ε. Επιτροπής, ενώ αυτές έπρεπε να σταλούν στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εγκριθεί το πρόγραμμα. Προφανώς στο μεσοδιάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων του (Ιανουάριος 2015) παρακολουθούσε τις διαβουλεύσεις του κ. Βαρουφάκη, γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι δεν γνώριζε ούτε πότε κατατέθηκε το ΠΑΑ σύμφωνα με δηλώσεις του (παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα τον Αύγουστο του 2015 σε δηλώσεις του στο υπουργείο έκανε λόγο για το Δεκέμβρη του 2014 και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, τον Οκτώβριο του 2015, μίλαγε για το Νοέμβριο του 2014).
  κα Τζάκρη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν αύξησε ούτε κατά 1 ευρώ την κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του Προγράμματος. Αντιθέτως αφενός μεν το φέσωσε με 1.5 δις ανειλημμένες υποχρεώσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και αφετέρου κατήργησε ένα από τα σπουδαιότερα μέτρα, το Μ17, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, - που ο ίδιος ο Καραμάνης είχε εμπνευστεί και ενσωμάτωσε στο ΠΑΑ 2014-2020 -, αφήνοντας σήμερα τους γεωργούς (βλέπε ροδακινοπαραγωγούς και όχι μόνο) και κτηνοτρόφους εκτεθειμένους στο έλεος των θεομηνιών και των φυσικών καταστροφών.
  Τα ίδια ισχύουν και για το επιχειρησιακό πρόγραμμα θαλάσσιας αλιείας, κα Τζάκρη, το οποίο επίσης εγκρίθηκε ατόφιο – όπως το απέστειλε ο ίδιος ο κ. Καρασμάνης τον Οκτώβριο του 2014 - από την Ε. Επιτροπή και μάλιστα για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα με κονδύλια αυξημένα κατά 87%. Με αυτά πορεύεστε σήμερα.
  Προς γνώση και συμμόρφωση λοιπόν και αντί να μας φλομώνετε με παραμύθια καλύτερα να ευγνωμονείτε τον Καρασμάνη. Ο αγροτικός κόσμος πλέον σας έμαθε πολύ καλά τέσσερα χρόνια τώρα.

  Αγρότης από τη Θεσσαλία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Παρουσιάζετε μια ωραια αντιγραφή απο τις προτεραιότητες που θετει η Ευρωπαϊκή Επιτροπη οσον αφορα την επομενη ΚΑΠ. Την ιδια στιγμη αγνοειτε κ. Τζάκρη το γεγονός οτι η πλειοψηφία του 1,6 δις που αναφέρετε αφορα ανειλημμενες υποχρεώσεις απο την προηγούμενη προγραμματική περίοδο που η δικη σας κυβέρνηση δημιούργησε κατα το 2015 (βαρουφακια διαπραγμάτευση, δημοψήφισμα). Ενω υπήρχε ενα ετοιμο Προγραμμα Αγροτικης Αναπτυξης προτιμήσαμε να παίξετε με τα μετρα που προβλεπονταν χανοντας πολυτιμο χρόνο στην τεραστια προσπάθεια προς την παραγωγικη ανασυγκρότηση της χωρας. Παραλαβατε μια στρωμενη κατάσταση και τα διαλυσατε ολα παρωχημένοι με ξεπερασμένες πολιτικες και στρατηγικές. Η συνεισφορα σας προς τον αγροτικο τομεα οσον αφορα το ΠΑΑ θα ειναι οι υψηλες ανειλημμένες υποχρεωσεις που θα καλυψουν τους ηδη μειωμενους πορους (κατα 30%) της περιοδου 2021-2027. Και τοτε εσεις θα ειστε -αν ειστε βουλευτής - που θα μιλατε για μειωμενους πόρους ενω στην πραγματικότητα η ευθυνη θα ειναι αποκλειστικά δικη σας.
  Αν εχετε θαρρος δωστε απαντησεις προς τους αγροτες οσον αφορα:
  -Τις αυξημενες ασφαλιστικες και φορολογικες εισφορες
  - την κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου
  - την θέσπιση της 100% προκαταβολής φόρου
  - την φορολόγηση της βασικης ενισχυσης απο το πρωτο ευρώ και ποσο εχει επηρεάσει αυτο ειδικα τους αιγοπροβατοτροφους (που τολματε μα μιλατε για εθνικο σχεδιο ενισχυσης της κτηνοτροφιας)
  - την συνεισφορα σας και τις ενέργειες σας για την πρωτοφανη πτωση των τιμων του γάλακτος
  - τις προχειρότητες σας στην αναθεώρηση της ΚΑΠ (βλεπε υποσχεση για συνδεδεμένη μηδικης 25 ευρω που τελικα πληρώθηκε 9) και το κοψιμο που επεσε στην βασικη των υπολοίπων αγροτων για την πολιτικη σας του λιγα σε πολλούς
  - τα ψεμματα σας οσον αφορα την κοινοτικη ενισχυση των ροδακινοπαραγωγων και το παραμυθι των βροχοπτώσεων
  - γιατι δεν λετε το πολυδιαφημισμένο 70% της βασικης για πληρωμη τον Οκτωβριο σε τι ποσοστο αντιστοιχεί επι του συνόλου στους δικαιουχους? Μηπως καθε χρονο το ιδιο δεν ηταν?
  - τις αστοχίες σας οσον αφορα την εξισωτική αποζημίωση και την αυξηση των δικαιουχων μεσω του τοπου κατοικιας (ακομα μια πολιτικη του τυπου λιγα σε πολλούς). Πειτε στους αγροτες μας θα υπαρχει εξισωτικη το 2020? Βαζω στοιχημα οτι τοτε θα λετε - αν ειστε βουλευτης- οτι η κυβέρνηση της ΝΔ καταργει την εξισωτική.

  Εν κατακλείδι να σας πω οτι ειστε οτι χειρότερο εχει περάσει και ισοπεδώσει πραγματικα τον αγροτικο κοσμο. Θα φύγετε πραγματικα απαξιωμενοι και θα ξεχαστειτε πολυ γρήγορα οπως οι συναδελφοι σας του ΠΑΣΟΚ μετα το 2012.
  Και να ξερετε οτι οι επομενοι πράγματι θα παραλάβουν καμμενη γη αλλα δεν θα το πουν ποτε! Γιατι εχουν μαθει να βαζουν πλάτες και να δουλεύουν!

  Ενας πατριώτης και ενημερωμένος νεος αγρότης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπράβο στους 11.53 και 4.00. Πραγματικά την σφάζουν με το γάντι. Χαίρομαι οταν διαβαζω τετοιες απόψεις με στοιχεία. Συγχαρητήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.