Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Γ. Σηφάκης κεντρικός εισηγητής πολυνομοσχεδίου - Την Τρίτη στη Βουλή η υπουργική τροπολογία για την ΟΠ «ΑΘΗΝΑ»


Την Τετάρτη ψηφίζεται στην ολομέλεια 

Όπως έλεγε από τον Οκτώβριο ο βουλευτής τροποποιείται ο Ν. 4072/12 όσον αφορά την ευθύνη των απλών μελών για τις εταιρίες του άρθρου 270 με απαλλαγή των απλών μελών για τα μέλη που εισήλθαν στην αστική εταιρία πριν την 11/04/12 και για υποχρεώσεις της εταιρίας πριν την 11/04/12
Η τροπολογία που κατατέθηκε : 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
στο σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου ………………………………………………… με τίτλο:
«………………………………………………………………..»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται η ευθύνη των εταίρων αστικών εταιρειών στο ποσό της αξίας εταιρικής μερίδας τους υπό την προϋπόθεση ότι απέκτησαν την εταιρική ιδιότητα και οι σχετικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4072/2012 (Α’ 86), ήτοι την 11η Απριλίου 2012. Επιπλέον, οι εταίροι δεν πρέπει να συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο,  αντιμετωπίζεται το κοινωνικό πρόβλημα, που έχει ήδη καταστεί οξύ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες, της εις ολόκληρον ευθύνης εταίρων, οι οποίοι αφενός δεν είχαν καμία ανάμιξη στη διαχείριση και διοίκηση των ΑμΚΕ και αφετέρου δεν προσδοκούσαν οικονομικά ωφελήματα από τη δράση τους, μέσω διανομής κερδών ή άλλου τρόπου.

Η νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται και από τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου, που επιβάλλει ιδίως τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων ρυθμίσεων και η οποία πρέπει να τηρείται με αυστηρότητα όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Σημειωτέον δε ότι σε όλα τα καταστατικά των εταιρειών, που συνεστήθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, ρητά αναγράφεται ότι η λειτουργία αυτών των εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του ΑΚ, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται η ευθύνη των απλών εταίρων στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς. Δηλαδή, όταν τα απλά μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν ως εταίροι σ’ αυτήν την νομική μορφή εταιρείας, γνώριζαν ότι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και προφανώς δεν θα συμμετείχαν εάν γνώριζαν ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία, παρότι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών των εταιρειών για χρέη προς ιδιώτες ή το δημόσιο (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ). Σύμφωνα δε και με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α., βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο ν. 2238/1994), και υπερισχύει του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης νομικής ισχύος».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ …..
Τροποποίηση του ν.4072/2012 (Α΄ 86)

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του ν.4072/2012 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
 «4. α. Σε εταιρεία του άρθρου 270, οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού της εταιρικής μερίδας τους, όταν  η είσοδός τους στην εταιρεία και η γέννηση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δε συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.» 
β.Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμούσες ενώπιον  των Δικαστηρίων υποθέσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με το άρθρο … τροποποιείται το άρθρο 294 του ν. 4072/2012, το οποίο έχει σήμερα ως εξής:
«Άρθρο 294 - Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και στις εταιρείες, οι οποίες κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 - 28, 38, 39, 47 - 50 και 64 του Εμπορικού Νόμου.
3. Οι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εμπορικές εταιρείες που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός εξαμήνου να προβούν σε καταχώριση της σχετικής εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 251.»
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

1. Αναγκαιότητα και καταλληλότητα
Η προτεινόμενη διάταξη, ακολουθώντας την θέση της θεωρίας και της νομολογίας, επιδιώκει να αμβλύνει τα δυσμενή αποτελέσματα που προκλήθηκαν με την αναδρομική ανατροπή του καθεστώτος της ευθύνης των εταίρων αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών από περιορισμένη σε παράλληλη, απεριόριστη και εις ολόκληρο. 
2. Συνέπειες στην κοινωνία, τους πολίτες, την οικονομία και τη Δημόσια Διοίκηση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αμβλυνθούν δυσμενείς συνέπειες που έχουν προκληθεί για τους εταίρους αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που βρέθηκαν υπόλογοι για εταιρικά χρέη χωρίς ούτε να εμπλέκονται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, ούτε να επιδιώκουν κέρδος από τη συμμετοχή τους σε αυτή, ούτε, πολύ περισσότερο, να γνωρίζουν την σχετική συνέπεια όταν αποφάσιζαν να συστήσουν ή να συμμετάσχουν στην εταιρεία. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου για τις πριν την έναρξη ισχύος του νόμου έννομες σχέσεις και συνέπειες χωρίς να θίγεται η βούληση του νομοθέτη για τις μετά την έναρξη ισχύος του νόμου εφαρμοστέες ρυθμίσεις.
3. Αρμοδιότητα
Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4. Τήρηση νομοτεχνικών κανόνων
Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της καλής νομοθέτησης.
5. Διαφάνεια – κοινωνική συμμετοχή
Η τελική διατύπωση της διάταξης προέκυψε ύστερα από παρατηρήσεις τόσο των φορέων της αγοράς, όσο και των εφαρμοστών δικαίου, καθώς και των συναρμόδιων υπηρεσιών. 

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

8 σχόλια:

 1. Σηφάκη πρέπει να ανάψεις μια μεγάλη λαμπάδα στον Γιώργο Καρασμάνη διότι αυτός με στοιχεία και ντοκουμεντα έβγαλε εσένα και την Τζάκρη από την λάσπη με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή Για το θέμα της Αθήνας κι εσύ τώρα μαζί με την Τζάκρη το παίζετε πρωταγωνιστές του έργου γιατί σας κυνηγάει και θα σας κυνηγάει πάντα το φάντασμα του Καρασμάνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να μην σας κοροιδευει ο κοσμος πειτε στον κοσμο τι προτεινε με τις ερωτησεις του ο Καρασμανης, την απαλλαγη των πρωταιτιων ( του ΔΣ) με επιχειρηματα που του ελεγε ο φιλος του λογιστης των πρωταιτιων που φταιει για το ΑΘΗΝΑ και την εμπλοκη όλων των αγροτων.
   Ο Σηφακης ανακαλυχε τον Οκτωβριο τον Ν.4072/12 που αλλαξε την ευθυνη των απλων μελων ( δειτα ολα τα δελτια τυπου ολων), το ελυσε και τωρα ολοι τρεχουν να πιάσουν " στασίδι" να σωσουν κάτι για το εαυτό τους, άστα, στο παλιό σύστημα όλοι με τον ίδιο τρόπο δούλευαν και δουλεύουν ή καλύτερα με το ίδιο σύστημα δουλεύουν τομ κόσμο...

   Διαγραφή
  2. Τι έγινε ξαφνικά? Εμφανίστηκε ο Σηφακης, κατάφερε με δικές του ενέργειες να φτάσει στην τελική λύση, και όλοι γίνανε ""Σωτήρες"? Και ναι, ο Σηφακης ηταν πάντα πρωταγωνιστής... Και θα συνεχίσει να είναι... Δυστυχώς για κάποιους!!!!

   Διαγραφή
 2. ποιοί καθυστερούσαν τόσα χρόνια την συμφωνία θα μάθουμε ποτέ ? γιατί στα χωριά μας ακόμα κάνουν κουμάντο συνταξιούχοι αστυνομικοί ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καρασμανης εγγυηση για τον αγροτη εσας σας ψηφησαμε και μας αφανησατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όσο κι αν προσπαθειτε να κάνετε " το άσπρο μαύρο" δε γίνεται. Ο Σηφακης είναι αυτός που κατάφερε να φτάσει στην λύση του προβληματος εκεί που όλοι οι άλλοι, απέτυχαν παταγωδώς. Εντάξει, μη κρυβομαστε πίσω από το δάχτυλο μας..... Μπράβο στον Σηφακη!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σηφακη δεν λες αληθεια, ο Καρασμανης τις ερωτησεις τις κατεθεσε,μετα την ομοφωνη αθωωση του Δ.Σ .Παρουσιασε με στοιχεια οτι δεν επιβαρυναμε το κρατος ουτε ενα ευρω, για αυτο η παπανατσιου στη βουλη παραδεχτηκε, οτι ειμαστε αθωοι και θαλησει το προβλημα .ΚΑΡΑΤΖΟΒΑ, βγαλε, σε παρακαλω ολες τις ανακοινωσεις του καρασμανη.Εσυ σηφακη μας ελεγες οτι θα πληρωσουμε λιγοτερα απο αυτα της Τζακρη ,με τους αλγοριθμους που ειχες.και εκανες κολοτουμπα, μετα τα στοιχεια του καρασμανη. Συναδελφοι ,εσεις που μαγνητοσκοπησατε με το κινητο σας αυτα που ελεγε ο σηφακη, οτι θα πληρωσουμε, βγαλτε το στον αερα, για να δουμε τι θα λεγει μετα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.