Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Τα οφέλη της συνεργασίας Σχολείου και Οικογένειας


Γράφουν οι: 
Μαρία Τότσα, δασκάλα 1ου Δ.Σ. Διονύσου Αττικής
Ευστάθιος Ξαφάκος, δάσκαλος Δ.Σ. Φιλώτειας Αλμωπίας

Εισαγωγή

Κάθε παιδί της προσχολικής και σχολικής ηλικίας αποτελεί μέρος δύο διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, της οικογένειας και του σχολείου. Οι βασικοί- πρωταρχικοί στόχοι και των δύο είναι η διαπαιδαγώγηση και η κοινωνικοποίησή του. Καθεμία από τις δύο αυτές ομάδες  κατέχει εξίσου σημαντικό ρόλο και η μεταξύ τους συνεργασία θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμη.
Η οικογένεια και οι αξίες που αυτή μεταλαμπαδεύει στο παιδί συντελούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η σχέση και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους γονείς και το παιδί, τα μοτίβα και οι τρόποι επικοινωνίας που αναπτύσσονται, οι γονεϊκές αντιλήψεις και οι πρακτικές συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνικο-συναισθηματική εξέλιξή του. Συνεπώς, κάθε παιδί κουβαλά μαζί του τις αρχές, τις ιδέες και τις αντιλήψεις για τη ζωή και τους συνανθρώπους του, διαμορφώνει ένα αξιακό σύστημα, δεχόμενο επιρροές από το περιβάλλον που μεγάλωσε και εκπαιδεύθηκε.
Το σχολείο, από την πλευρά του, συνιστά το πρώτο σημαντικό κοινωνικό πλαίσιο εκτός οικογένειας, με το οποίο έρχεται το παιδί σε επαφή. Έργο των εκπαιδευτικών αποτελεί η ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς μέσα στο σχολείο το παιδί αποκτά γνώσεις, εκπαιδεύεται στα όρια και τους κανόνες και μαθαίνει να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με συνομηλίκους, αλλά και ενήλικες.
Παρατηρείται πολύ συχνά ότι τα δύο αυτά περιβάλλοντα επικεντρώνονται το καθένα στους στόχους του. Για παράδειγμα η οικογένεια εστιάζει στις βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού ενώ το σχολείο στην ακαδημαϊκή εξέλιξη. Το ζητούμενο όμως στη προκειμένη περίπτωση είναι να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να είναι ολιστική και επιτυχημένη η ανάπτυξη του παιδιού. Ποια είναι όμως τα οφέλη αυτής της συνεργασίας και πώς θα μπορούσε αυτή να λάβει χώρα στην πράξη;

Οφέλη Συνεργασίας Σχολείου και Οικογένειας

Πρώτα απ’ όλα η συνεργασία με τη μορφή διαλόγου θα λειτουργήσει ευεργετικά και για τις δύο πλευρές. Για παράδειγμα, η ενημέρωση του γονέα για κάποια σημαντική αλλαγή της οικογένειας (θάνατος, διαζύγιο, μετακόμιση κ.α.) μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για την κατανόηση μιας συμπεριφοράς ενός παιδιού και την κατάλληλη πλαισίωσή του από τον εκπαιδευτικό. Αντίστοιχα, η ενημέρωση του γονέα για μία συμπεριφορά στο σχολείο μπορεί να προσφέρει γόνιμες πληροφορίες στο γονέα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το παιδί εκτός σπιτιού.

Η συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής και κοινωνικό-συναισθηματικής εξέλιξης ενός παιδιού. Οι γονείς, παρόλο που μπορεί να μην είναι εκπαιδευτικοί, καλούνται να αναλάβουν καθημερινά τον ρόλο του παιδαγωγού, καθώς παρέχουν γνωστικά ερεθίσματα στα παιδιά τους, τους διδάσκουν διάφορα πράγματα, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που καλλιεργούν τις γνωστικές τους δεξιότητες και βοηθάνε τα παιδιά στα μαθήματα, διευκολύνοντας στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη πλευρά, εκτός από την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων λειτουργούν ως πρότυπα για τους μαθητές, τους μεταδίδουν σημαντικές αρχές και αξίες και διευκολύνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις και την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.
Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί αρκετά οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά από μια τέτοια συνεργασία, όπως α) η ανάπτυξη θετικής στάσης και αντίληψης ως προς το σχολείο και η επίδειξη θετικότερων συμπεριφορών τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο σπίτι, β) η βελτίωση της σχολικής επίδοσης και των γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της θετικής αυτοεικόνας με επιβράβευση κάθε προσπάθειας του παιδιού ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και γ) η αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης, στοιχεία τα οποία ευνοούν τον πειραματισμό και τη μάθηση.
Τρόποι επίτευξης συνεργασίας

Κομβικής σημασίας στην ανάπτυξη και διατήρηση μιας καλής σχέσης με το σχολείο είναι η γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε δραστηριότητες του σχολείου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους. Αρχικά, με εποπτεία και υποστήριξη της μελέτης του παιδιού όπου η κάθε πλευρά γνωρίζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού και μέσα από την μεταξύ τους συνεργασία να προκύψει ένα πλάνο υποστήριξης για τον μαθητή. Η συμμετοχή στις συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και σε σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, καθώς και  σε συλλόγους γονέων και επικοινωνία με άλλους γονείς είναι επίσης πολύ καλές ευκαιρίες για συζήτηση. 

Αναντίρρητα μέσα από την αλληλεπίδραση γονέων και εκπαιδευτικών μπορεί  να υπάρξουν διαφωνίες όσον αφορά στην διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση των παιδιών. Στην περίπτωση που θα γίνουν αντιληπτές οι διαφωνίες αυτές από το παιδί, αυτό με τη σειρά του θα διχαστεί και δεν θα ξέρει ποια γραμμή να ακολουθήσει τόσο σε θέματα συμπεριφοράς όσο και στο μαθησιακό πλαίσιο. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δε θα έπρεπε να λειτουργεί ως εμπόδιο αλλά ως αφορμή για έναν γόνιμο διάλογο που ενισχύει την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, κάτι το οποίο αποτελεί το ζητούμενο και για τους ίδιους τους μαθητές. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο στόχος δεν είναι πάντοτε η συμφωνία και η επικράτηση μιας οδού ως μονόδρομος, αλλά η εύρεση εναλλακτικών, ο προβληματισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών και ο σχεδιασμός από κοινού λύσεων και προτάσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Βιβλιογραφία
Ματσαγγούρας, Η. (2008). Σχέσεις σχολείου και οικογένειας: Εναλλακτικές θεωρήσεις του περιεχομένου και του πλαισίου των σχέσεων. Στο Α. Μπρούζος, Π. Μισαηλίδη, Α. Γράμματα.
Ματσαγγούρας, Η., & Βέρδης, Α. (2003). Γονείς, εταίροι στην εκπαίδευση: Απόψεις Ελλήνων γονέων υπό τη σύγχρονη προβληματική. Επιστημονικό Βήμα, 2, 5-23. 
Μυλωνάκου, Η., (2009). Συνεργασία σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές. Αθήνα: Παπαζήση ΑΕΒΕ.
Μπαρμπούτη, Ξ., Κουτσούρα, Π., Βλαχάκη, Θ., & Χριστοδουλίδου, Ε. (2009). Το επαγγελματικό στρες των εκπαιδευτικών και η σχέση του με τη συνεργασία σχολείουοικογένειας. Ρόπτρο, 29, 13-17.

Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 σχόλια:

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.