Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου ΑλμωπίαςΜε απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας Νίκου Παρούτογλου ορίσθηκαν Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:  
1. Ολλανδέζου Όλγα  
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος  
3. Χατζηδηµητριάδης Γεώργιος  
4. Θεολόγου Ιωάννης  
5. Κωτσόπουλος ∆ηµήτριος  
6. Τσαρκνιάς Πέτρος  
7. Καραµαριάς Αντώνιος
8. Μήντση Νικόλαο
9. Σαµαρά Θεόδωρο
με θητεία από 1-1-2024 μέχρι 31-12-2024 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
1.Την κ. Ολλανδέζου Όλγα του ΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες Οικονοµικών θεµάτων, Προγραµµατισµού,
Παιδείας & Εξυπηρέτησης Πολιτών, αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών (παρ. ∆ άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης, Λογιστηρίου και Αποθηκών, Προµηθειών υλικών/εξοπλισµού/υπηρεσιών, Εσόδων & ∆ηµοτικής Περιουσίας και Ταµείου,
- του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (παρ. Γ άρθρου 11
του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Μελετών και Έρευνας,
Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Προγραµµάτων, αποτελεσµατικότητας και απόδοσης,
ποιότητας και οργάνωσης, στρατηγικής και µελετών Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, διαχείρισης συστηµάτων ΤΠΕ, διαχείρισης εξοπλισµού και γενικές αρµοδιότητες
ΤΠΕ,
- την αρµοδιότητα θεµάτων Παιδείας αναφορικά µε την λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
- της ∆ιεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ. και παρ. Α
άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα παροχής διοικητικών πληροφοριών και την διεκπεραίωση
των υποθέσεων των πολιτών, στο οποίο υπάγεται και το Αποκεντρωµένο ΚΕΠ Εξαπλατάνου.
2. Τον κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο του ΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες Τεχνικών έργων, αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών (παρ. Ζ άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ. εκτός της
αρµοδιότητας σε θέµατα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας περίπτ. 2 έως 4 παρ. Ζ 2) σε
θέµατα Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (αρµοδιότητες
µελέτης και εκτέλεσης έργων), , εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων,
- του Τµήµατος ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών (παρ. Η άρθρου 14 του
Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα έκδοσης Αδειών ∆όµησης, Ελέγχου ∆όµησης, Πολεοδοµικών Εφαρµογών,
τήρησης αρχείου Οικοδοµικών Αδειών και συναφών πράξεων, καθώς και διοικητικής
υποστήριξης.

3. Τον κ. Χατζηδηµητριάδη Γεώργιο του ΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και
του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες ∆ιοικητικών θεµάτων, θεµάτων Υγείας και της
Μαθητικής Εστίας, αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (παρ. Α1 άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, Μητρώου &
διαδικασιών προσωπικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας,
- του Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών (παρ. Α.2 άρθρου
11 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα ∆ηµοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης,
- του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας
Γενιάς (παρ. ΣΤ 2 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. ) σε θέµατα Προστασίας και Προαγωγής της
∆ηµόσιας Υγείας,
- του Τµήµατος Μαθητικής Εστίας (παρ. ΣΤ 4 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα
Αρµοδιοτήτων Προϊσταµένου, ∆ιοικητικής Υποστήριξης-∆ραστηριοτήτων, Οικονοµικής Στήριξης
και Σίτισης, Μαγειρείου, Καθαριότητας και Φύλαξης.
4. Τον κ. Θεολόγου Ιωάννη του ΧΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Καθηµερινότητας, Πολιτικής Προστασίας
και Περιβάλλοντος, αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου (παρ. Θ άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ., εκτός της αρµοδιότητας διαχείρισης των
κοιµητηρίων περίπτ. 8 έως 12 παρ. Θ1) σε θέµατα Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, ∆ηµοτικών Σφαγείων, Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόµησης Ενέργειας,
Σχεδιασµού και Εποπτείας της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
Αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών, κίνησης – διαχείρισης – συντήρησης
οχηµάτων, καθώς και θέµατα Γραφείου Πρασίνου.
5. Τον κ. Κωτσόπουλος ∆ηµήτριος του ΧΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και
του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Αδειοδοτήσεων, Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (παρ. Ε 2 & Ε 3 άρθρου 13 του
Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων, προστασίας του καταναλωτή,
χορήγησης αδειών εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και τουρισµού,
καθώς και χορήγηση-ανανέωση-ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων
λιανικής πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων (περίπτ. 9 της παρ. Ε 1 άρθρου 13
του Ο.Ε.Υ.)
- του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα
λειτουργίας της δηµοτικής αστυνοµίας, Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και αστυνόµευσης
- του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών (περίπτ. 2 έως 4 παρ. Ζ 2 άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ
σε θέµατα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας.
6. Τον κ. Τσαρκνιά Πέτρο του ΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Αθλητισµού, Πολιτισµού και Παιδείας
αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας
Γενιάς (παρ. ΣΤ 3 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. ) σε θέµατα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης,
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.
- την αρµοδιότητα θεµάτων Παιδείας αναφορικά µε την λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
7. Τον κ. Καραµαριάς Αντώνιος του ΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο χωρίς αντιµισθία και
του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων των κοιµητηρίων του δήµου, καθώς
και των θεµάτων που αφορούν τις κατά τόπον αρµοδιότητες που ασκούνται στα όρια
της ∆ηµοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου, αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου (περίπτ. 8 έως 12 παρ. Θ 1 άρθρου 14 του Ο.Ε.Υ.) σε διαχείρισης Κοιµητηρίων
- των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών (περίπ.1 έως 10 άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα
∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
- καθώς και τις κατά τόπον αρµοδιότητες που ασκούνται στα όρια της ∆ηµοτικής
Ενότητας Εξαπλατάνου, ήτοι :
α) Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας Εξαπλατάνου.
β) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων και τους
προέδρους των δηµοτικών κοινοτήτων της δηµοτικής ενότητας Εξαπλατάνου, για την επίλυση
των προβληµάτων τους.
γ) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη
δηµοτική ενότητα Εξαπλατάνου.
δ) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική
ενότητα Εξαπλατάνου.
ε) Μεριµνά για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα
Εξαπλατάνου, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
8. Τον κ. Μήντση Νικόλαο του ΧΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο µε αντιµισθία και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής
και Ανάπτυξης, αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (παρ. Ε 1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. εκτός
της αρµοδιότητας διαχείρισης των αδέσποτων ζώων περίπτ. 18 και της αρµοδιότητας
χορήγησης, ανανέωσης , ανάκλησης ή µεταβίβασης αδειών λειτουργίας καταστηµάτων
λιανικής πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων περίπτ. 9) σε θέµατα της
φυτικής παραγωγής και της κτηνοτροφικής παραγωγής καθώς και της άρδευσης.
9. Τον κ. Σαµαρά Θεόδωρο του ΧΧΧΧΧΧ καθ' ύλην Αντιδήµαρχο χωρίς αντιµισθία και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες θεµάτων Κοινωνικής Απασχόλησης, Πρόνοιας και
Εθελοντισµού αναλυτικότερα:
- του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας
Γενιάς (παρ. ΣΤ 1 άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα Σχεδιασµού/Συντονισµού
/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Εποπτείας και Ελέγχων, εφαρµογής Κοινωνικών
Πολιτικών, εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας, Απασχόλησης, Πολιτικών
Ισότητας των φύλων, καθώς και το εθελοντισµού γενικότερα.
- του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (περίπτ. 18 παρ. Ε 1 άρθρου 13 του
Ο.Ε.Υ.) σε θέµατα µέριµνας για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία
καταφυγίων, κ.λ.π.).

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κος Θεοδωρίδης Αναστάσιος του ΧΧΧΧΧ, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κο Θεολόγου Ιωάννη του ΧΧΧΧΧ. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα εν λόγω καθήκοντα θα ασκούνται από τον/την Αντιδήµαρχο όπως περιγράφεται παραπάνω.
 
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.