Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Προσλήψεις 4 ειδικών συμβούλων για τους Αντιπεριφερειάρχες ΜΕ Θεσ/νίκης, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς


Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας γνωστοποιεί την πλήρωση συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνονται , ως εξής:
1. Ένας Ειδικός Σύμβουλος για την κάλυψη των αναγκών της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης
2. Ένας Ειδικός Σύμβουλος για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας
3. Ένας Ειδικός Σύμβουλος για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών
4. Ένας Ειδικός Σύμβουλος για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1.Να είναι Έλληνες πολίτες
2. α)Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους ή
β) ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητα τους ως πρώην αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο πρόσληψής τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
5. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
 Οι Ειδικοί Σύμβουλοι δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ή Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί και είναι ανεξάρτητοι από το ειδικό Επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών. Η θητεία τους ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της Περιφέρειας τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις επιτροπές της περιφέρειας ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.
Επισημαίνεται ότι το έργο των Ειδικών Συμβούλων δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου μπορεί όμως να εξαιρεθεί από τον περιορισμό αυτό με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, αίτηση για τη θέση που ενδιαφέρονται με συνημμένα ευκρινή
φωτοαντίγραφα:
α) Τίτλων σπουδών
β) Εγγράφων/Βεβαιώσεων απόδειξης ή/και ειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης ή
επαγγελματικό τομέα
γ) Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του
διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
Επίσης υποβάλλουν με την αίτησή τους :
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει,περί μη κατοχής άλλης θέσης
στο δημόσιο τομέα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1256/1982
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:

- Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα
- Δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
- Δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
- Δεν έχoυν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους δικαιώματα.
- Δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
- Δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση
Σημείωση: Εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνεται επιπρόσθετα ότι:
- Έχουν λάβει γνώση του άρθρου 243 παρ.8 του ν.3852/2010 ,όπως ισχύει
στ) Βιογραφικό Σημείωμα
ΠΕ-ΤΕ Κατηγορίες
Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. Στην περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ,απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο , η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο ,καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 ή από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α ) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του άρθρου 55 του π.δ.. 38/2010, εξαιρούνται από την υποχρέωση
προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στη Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Σημείωση:
Α.Τίτλοι,πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:
α) εφόσον έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (πρόκειται δηλαδή για δημόσια έγγραφα) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους
β) εφόσον δεν έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (πρόκειται δηλαδή για ιδιωτικά έγγραφα) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων , τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα 
 Β. Τίτλοι,πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής , που απαιτούνται από την ανακοίνωση , πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.Μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27-9-2013, γίνονται δεκτές ,εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε.
Τα ανωτέρω γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 15.00, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, οδός Βασ. ΄Ολγας 198, - 2ος όροφος (υπεύθυνοι υπάλληλοι Χ. Χρανιώτου - Α. Γιουτίκα τηλ. 2313319601 και 2313319614)
2. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση. Επιπλέον, στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:
α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, όσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν , θα κληθούν στη συνέχεια να προσκομίσουν πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η υγεία και η φυσική καταλληλότητά τους. Η Υπηρεσία μας θα προβεί περαιτέρω σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ποινικού μητρώου και (εφόσον οι επιλεχθέντες είναι άνδρες) πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης .

Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

5 σχόλια:

 1. ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΎΝ; ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ποιος ο λόγος που βγάζουν ανακοίνωση αφού ξέρουν ποιους θα παρουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οί Νεοδημοκράτες Καρανίκες.Αυτοί είναι όμως σοβαροί κύριοι , θα φορούν και γραβάτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στο νομό Πέλλας μήπως δεν ξέρουμε ποια θα πάρουν; Τη γνωστή σε όλους μας ποια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι.