Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΔΕΥΑ Αλμωπίας: Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των καταναλωτών θα βεβαιώνονται στη ΔΟΥ Έδεσσας για είσπραξη


Mε απόφαση της ΔΕΥΑ Αλμωπίας τα ληξιπρόθεσμα χρέη των καταναλωτών θα βεβαιώνονται στη ΔΟΥ Έδεσσας για είσπραξη. Απόσπασμα πρακτικού της απόφασης έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Από το 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) της 26/02/2024
Αριθμ.Αποφ. : 23/2024

Θέμα: Βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων χρεών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας στη Δ.Ο.Υ. Έδεσσας.

Στην Αριδαία σήμερα 26-02-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας στην έδρα της επιχείρησης στο νέο Δημαρχείο στην πλατεία Αγγελή Γάτσου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 531/22.02.2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που απεστάλη σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80.

Αφού ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα τα δέκα (10), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1.Χρυσίδης Παύλος – Πρόεδρος ΔΣ
2. Λαζάρου –Παπαδοπούλου Σταυρούλα – Μέλος ΔΣ
3. Ολλανδέζου Όλγα – Μέλος ΔΣ
4. Σαββίδης Γεώργιος – Μέλος ΔΣ
5. Κετικίδης Ιωάννης– Μέλος ΔΣ
6. Νάνου Πολυξένη– Μέλος ΔΣ
7. Γεωργίου Σωτήριος – Μέλος ΔΣ
8. Καραβασίλης Γεώργιος – Μέλος ΔΣ
9. Μελισσίδου Μαρία – Μέλος ΔΣ
10. Μπαϊράμης Γεώργιος– Μέλος ΔΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1.Δερμεντζόγλου Παύλος – Αντιπρόεδρος ΔΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κ. Παναγιωτελίδης Αναστάσιος, Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας ως εισηγητής καθώς και η κ. Τσιτιρίδου Ελένη ως γραμματέας του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1069/80.

Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ τα εξής :

Σύμφωνα με τις συστάσεις του υπ’ αριθμόν πέντε (5) ευρήματος του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου της επιχείρησης, από την Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου στο Ν. Πέλλας, ο οποίος διενεργήθηκε τον Νοέμβριου του έτους 2021 και η προσωρινή έκθεση των αποτελεσμάτων του μας κοινοποιήθηκε στις 02.03.2022, η επιχείρηση θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να αποσταλούν στην Δ.Ο.Υ. Έδεσσας οι χρηματικοί κατάλογοι απαιτήσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας από τους καταναλωτές της, για βεβαίωση και είσπραξη από τη Δ.Ο.Υ.

Εξάλλου η παραπάνω διαδικασία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό ΔΠΕΙΣΑ 1159439 ΕΞ 2012/08.11. σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία ελήφθη στις 08.11.2012 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 3203 τεύχος δεύτερο στις 30.11.2012.

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος του ΔΣ κάλεσε τα Μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά με το θέμα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή της Επιχείρησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας να προβεί σε ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ανάθεση της είσπραξης των εσόδων (ληξιπρόθεσμες οφειλές) της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες με κάθε πρόσφορο μέσο ( ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, διαδίκτυο κλπ).

Β. Η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ. να ξεκινήσει μετά την 30.04.2024 έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στους καταναλωτές για την τακτοποίηση των οφειλών τους στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.

Γ. Η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας θα γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμό 40/2023 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας περί ρύθμισής τους.

Δ. Πριν τη βεβαίωση των οφειλών των καταναλωτών στις Δ.Ο.Υ., η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας θα ενημερώνει με προσωπική επιστολή της, η οποία θα αποστέλλεται προς τον κάθε καταναλωτή – οφειλέτη ξεχωριστά, για την παραπάνω ενέργεια, δίνοντάς του ένα περιθώριο τακτοποίησης της οφειλής 10 ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής.

Ε. Αρχικά να βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που ανέρχονται σε ποσά άνω των 1.000,00 € ανά καταναλωτή, εφόσον δεν εξοφληθούν ή διακανονιστούν μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται στην προσωπική επιστολή και στη συνέχεια να βεβαιωθούν τα ποσά άνω των 500,00 € ανά καταναλωτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2024

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Γι’ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Αριδαία 26/02/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Μη διστάσετε να προσθέσετε σχόλια στο δημοσίευμα που σας ενδιαφέρει.

Η εφημερίδα karatzova.com ενθαρρύνει τη δημόσια έκφραση των αναγνωστών της εφόσον τηρούνται οι βασικοί κανόνες δημοσιότητας που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.